VR-kub

(CAVE) – rum där virtuell verk­­lig­­het fram­­ställs genom att rörliga bilder visas på alla väggarna, ibland också på tak och golv. (Se om­slut­ning.) Ofta är det tre­­dimen­­sio­nella bilder som kräver speci­ella glas­­ögon. Bilderna bygger på tre­­dimen­­sio­nella rit­ningar av verkliga före­te­elser eller fantasi­världar. – En för­del med VR‑kuber jäm­fört med VR‑hjälmar är att datorn slipper rita om bilderna varje gång som tittaren rör på kroppen. Tittaren brukar kunna vandra i den virtu­ella världen genom att an­vända ett slags hand­hållen mus. En annan fördel med VR‑kuber är att flera tittare kan vara med sam­tidigt. – VR‑kuber kallas ofta bara för kuber. Den engelska be­teck­ningen CAVE betyder natur­ligt­vis grotta, men ut­tyds ibland som cave automated virtual environment, en så kallad re­kursiv för­kort­ning.

[virtuell verklighet] [3d] [ändrad 21 januari 2018]