Windows NT

David Cutler, huvud­skapare av Windows NT. Foto: Microsoft.

Microsofts version från 1990‑talet av Windows för företagsmarknaden. – Win­dows NT lanserades i september 1993 med versionsnummer 3.1 (samma nummer som den då aktuella versionen av Windows för privatkunder). NT var från början ett komplett operativsystem, till skillnad från van­liga Windows, som då var ett ”skal” till MS‑Dos. Det utvecklades för att vara stabilt och pålitligt, så att det skulle kunna konkurrera med Unix och Novell Netware i företagssystem. NT utvecklades under ledning av David Cutler (länk), mannen bakom VMS. Han hade värvats från Digital. Windows NT bygger dock inte direkt på VMS, utan på ett annat ope­ra­tiv­system, Mica, som Cutler utvecklade på Digital, men som Digital inte använde. (Läs gärna G Pascal Zacharys bok Showstopper från 1994 om Cutler och NT.) – Plan­erna på att helt ersätta Windows med NT stupade på att hemma­använd­arna ofta inte kunde köra sina gamla Dos- och Windows­program på NT. Därför hade Microsoft två parallella ut­veck­lings­linjer för Windows fram till 2001, då Windows XP lanserades. Dess­för­innan kom en version 4 av Windows NT, och det som skulle ha blivit version 5 av Windows NT fick heta Windows 2000. Senare versioner av Windows är vidareutvecklingar av Windows NT. – Teknisk beskrivning av Windows NT finns i Windows Internals Book (länk), en omarbetning av Inside Windows NT från 1992 av Helen Custer. – Namnet: NT stod först för New technology, men senare bestämde Microsoft att det inte betydde något särskilt (se pseudoförkortning), och började använda uttryck som NT Technology.

[windows] [ändrad 6 maj 2018]

Bush, Vannevar

Vannevar Bush.
Vannevar Bush.

(1890—1974) – amerikansk forskare som skissade en före­gångare till hyper­text och webben, Memex. Bush (som inte är släkt med presi­denterna Bush) var pro­fessor på MIT, och kon­stru­erade i mellan­krigs­tiden avan­ce­rade meka­niska räkne­maskiner. Under andra världs­kriget var han högsta chef för USA:s militära forsk­nings­projekt. För­slaget om Memex publi­ce­rade han 1945 i artikeln As we may think i Atlantic Monthly. Memex var en tänkt apparat som länkade samman in­forma­tion i böcker, an­teck­ningar och brev genom ett system av vad som numera kallas för hyper­länkar. Allt skulle lagras på mikro­film och visas på två skärmar. An­vändaren skulle kunna koppla ihop ett doku­ment med ett annat, och det i sin tur med ett tredje, i långa kedjor. Bush tänkte sig att allt skulle göras med analog teknik. – Vannevar Bushs tankar har inspirererat forskare som Ivan Suther­land, Douglas Engelbart och Ted Nelson samt givetvis Tim Berners-Lee. – Före Vannevar Bush hade belgaren Paul Otlet föreslagit ett liknande system, baserat på register­kort. G Pascal Zachary har skrivit bio­grafin Endless Frontier (1997) om Bush. Se också också Wikipedia. – Ar­­ti­keln As we may think finns här. – Namnet: Vannevar uttalas med samma be­to­ning som Sven-Ivar.