master

– inom it: 

  1. – anordning eller funktion som styr något annat (en slav eller sekundär). Kan översättas med styr- eller huvud-;
  2. original, källa – information som ska anses vara korrekt och som tillhandahålls för att andra informationsanvändare ska rätta sig efter den.

[hårdvara] [informationshantering] [30 mars 2020]

en enda källa till sanning

principen att information ska hanteras så att varje uppgift finns bara på ett ställe och bara kan ändras på det stället. Alla andra processer och funktioner som har behov av den uppgiften måste hämta den utan ändringar från den enda källan. Det kan göras med pekare. Principen en enda källa till sanning kan tillämpas på databaser, dokumentsamlingar och systemutveckling. – På engelska: single source of truth, SSOT.

[databaser] [systemutveckling] [2 oktober 2019]

avkodning

översättning av data från en form till en annan; tolkning, uttydning. Ordet avkodning används främst om översättning av sådan kod som inte används för att hemlighålla information för obehöriga (kryptering), utan som används som ett praktiskt sätt för överföring och sortering av information. Exempel på kod som avkodas är ASCII och artikelnummer i varukataloger. – Översättning av krypterad text till klartext kallas för dekryptering.

[informationshantering] [kryptering] [ändrad 9 september 2019]

DDA

förkortning för diarium, dokumenthantering och avvikelsehantering. En funktion främst i offentlig administration. – Ett diarium är en förteckning över inkomna och utgående skrivelser och andra dokument. Avvikelser är i detta sammanhang händelser som kan medföra risk eller skada eller som innebär att verksamheten inte uppfyller ställda krav eller inte efterlever lagar och regler, och som därför bör ägnas särskild uppmärksamhet.

[arkiv och bibliotek] [förkortningar på D] [informationshantering] [myndigheter] [20 juni 2019]

koda

  1. – skriva programkod. (Observera att detta inte är samma sak som att programmera, det är bara en fas av programmeringen);
  2. – omvandla information från ett system till ett annat (till en annan kod). Det kan göras manuellt eller med automatik. Information som är direkt tillgänglig för mänskliga mottagare med hjälp av allmänt förekommande tekniska anordningar, som FM-radio, brukar inte kallas för kodad.

– Se också kod.

[informationshantering] [ändrad 6 december 2018]

hierarki

struktur eller organisation som har en rangskala där varje person eller annat ingående element är överordnad, underordnad eller båda. I synnerhet en sådan struktur som har många led och krav på att de underordnade ska rätta sig efter de överordnade. – Ordet användes från början om kyrkans uppbyggnad, men det har överförts till alla slags organisationer, från arméer till företag. (Hierarki kommer av de grekiska orden för präst och styrelse.) Det används också om strukturering av information i överordnade och underordnade kategorier. De underordnade kategorierna har egenskaper som de ”ärver” av de överordnade, se hierarkisk. – Om man ritar en hierarkisk struktur som en graf är det en riktad trädstruktur. – På engelska: hierarchy.

[datastrukturer] [informationshantering] [ändrad 14 maj 2018]