DDA

förkortning för diarium, dokumenthantering och avvikelsehantering. En funktion främst i offentlig administration. – Ett diarium är en förteckning över inkomna och utgående skrivelser och andra dokument. Avvikelser är i detta sammanhang händelser som kan medföra risk eller skada eller som innebär att verksamheten inte uppfyller ställda krav eller inte efterlever lagar och regler, och som därför bör ägnas särskild uppmärksamhet.

[arkiv och bibliotek] [förkortningar på D] [informationshantering] [myndigheter] [20 juni 2019]

koda

  1. – skriva programkod. (Observera att detta inte är samma sak som att programmera, det är bara en fas av programmeringen);
  2. – omvandla information från ett system till ett annat (till en annan kod). Det kan göras manuellt eller med automatik. Information som är direkt tillgänglig för mänskliga mottagare med hjälp av allmänt förekommande tekniska anordningar, som FM-radio, brukar inte kallas för kodad.

– Se också kod.

[informationshantering] [ändrad 6 december 2018]

hierarki

struktur eller organisation som har en rangskala där varje person eller annat ingående element är överordnad, underordnad eller båda. I synnerhet en sådan struktur som har många led och krav på att de underordnade ska rätta sig efter de överordnade. – Ordet användes från början om kyrkans uppbyggnad, men det har överförts till alla slags organisationer, från arméer till företag. (Hierarki kommer av de grekiska orden för präst och styrelse.) Det används också om strukturering av information i överordnade och underordnade kategorier. De underordnade kategorierna har egenskaper som de ”ärver” av de överordnade, se hierarkisk. – Om man ritar en hierarkisk struktur som en graf är det en riktad trädstruktur. – På engelska: hierarchy.

[datastrukturer] [informationshantering] [ändrad 14 maj 2018]

Standard content archive management

(SCAM) – system för lagring av digital information i sökbar form med hjälp av metadata, först utvecklat på KTH i Stockholm. Projektet är ett bidrag till den semantiska webben. Målet är att digitalt material – text, bilder, video, ljud, som finns på webbplatser eller i arkiv – ska vara sökbart med hjälp av beskrivande termer (ämneskategorier), som i en bibliotekskatalog, inte bara med hjälp av filnamn och ord som ingår i textfilerna. – Läs mer på sourceforge.net/projects/scam. (Systemet hette först Standardized content archive management, senare Standardized contextualized access to metadata.)

[informationshantering] [2 november 2017]

digitisering

(digitizing) – konvertering av information från analog till digital form. Till exempel att skanna in text och bilder och att överföra musik från band och LP‑skivor till digitalt format som CD och mp3. Det kallas också för digi­fi­e­ring. – Jämför med termen di­gi­tal­i­se­ring, som står för en process i sam­hället eller omvandling av företags affärsmodell baserad på att (nästan) all in­for­ma­tion i företaget är digital och kan behandlas av datorer. – Skill­naden mellan de två termerna iakttas ofta inte, men kan vara bra att känna till.

[informationshantering] [språktips] [ändrad 7 augusti 2017]

Annotating all knowledge

satsning på ett standardiserat system för att göra annoteringar på webb­sidor. – Med annoteringar menas marginalanteckningar, kommentarer, förstrykningar och annat. Man ska kunna göra sådana på webb­sidor på samma sätt som i en tryckt bok eller tidskrift, men webbannoteringarna ska ligga i ett särskilt ”lager” som är kodat separat från själva webbsidan. Var och en ska kunna göra egna annoteringar, men man ska kunna utbyta och dela annoteringar med andra om man önskar. – Annotating all knowl­edge bildades 2015 på initiativ av det amerikanska företaget Hypothes.is (länk) och finns på hypothes.is/annotating-all-knowledge. Många universitet, bibliotek och bokförlag har anslutit sig.

[arkiv och bibliotek] [informationshantering] [webben] [ändrad 9 juli 2017]

versionskonflikt

det att det finns två eller flera olika versioner av samma information, skapade jämsides; det går inte att avgöra vilken av dem som gäller. – Uppstår om flera personer samtidigt gör ändringar i ett dokument eller i källkod, oberoende av varandra. Kan förhindras genom att man måste checka ut informationen för att få ändra i den. Se också versionskontroll.

[informationshantering] [systemutveckling] [ändrad 6 januari 2018]

taggning

  1. (tagging) – det att digital information förses med taggar. I synnerhet: klassificering av webbsidor genom att utgivaren och / eller besökare förser sidorna med sökbara etiketter (taggar). De behöver inte vara dolda. Taggning kallas också för taggonomi och folksonomy. – Flera program för hantering av RSS har anpassats för taggning;
  2. – beteckning på användning av QR-kod.

[data] [socialt] [webben] [ändrad 5 augusti 2019]