ändpunktsprincipen

i datakommunikation: principen att all behandling av innehållet i ett meddelande ska göras i ändpunkterna, alltså bara hos sändare och mottagare. – Nätverket ska bara förmedla meddel­an­den från sändare till mottagare utan att bearbeta dem eller granska inne­hållet. De applikationer som skapar meddelandets innehåll och som avläser och bearbetar det ska finnas hos avsändaren respektive mottagaren, alltså i änd­punkt­erna. Utrustningen i nät­verket ska bara läsa mottagarens adress och se till att meddelandet kommer fram. – Änd­punkts­prin­cipen formulerades först av Paul Baran på 1960‑talet, och blev grundläggande för ut­veck­lingen av internet. Men ändpunktsprincipen tillämpas inte längre kompromisslöst på internet. Brandväggar och spamfilter är exempel på avsteg från ändpunktsprincipen, liksom givetvis IP‑blockering och annan censur på nätet. – På engelska: the end‑to‑end principle.

[internet] [ändrad 21 november 2019]

Kleinrock, Leonard

(1934) – amerikansk datavetare och it‑pionjär, först med att koppla ihop två it‑system i det som skulle bli internet. Hans samman­kopp­ling av två datorer på University of California i Los Angeles (UCLA) i september 1969 räknas som internets födelse (egent­ligen Arpanets födelse). Larry Roberts hade dock gjort samma sak ex­pe­ri­ment­ellt tidigare. – Klein­rock vidareutveck­lade på 1960‑talet teorin bakom paket­för­med­lande datakommunikation, först for­mu­le­rad av Paul Baran. Det var den teorin som omsattes i praktiken när internet för­verk­lig­ades. På 1970‑talet utvecklade han teorin för dirige­ring (routing) av med­de­lan­den på internet. Han är profes­sor emeritus i data­veten­skap vid UCLA. – Leo­nard Kleinrocks webb­sida på UCLA finns här.

[internet] [it-historia] [personer] [ändrad 8 juli 2017]

Roberts, Larry

(Lawrence Roberts, 1937) – amerikansk inter­net­pionjär, den förste som fick paket­­för­med­lande data­kom­­mu­ni­ka­tion att fungera. Det skedde 1965 i liten skala. Leo­nard Klein­rock gjorde samma sak i större skala 1969, och det brukar räknas som inter­nets födelse. Prin­cipen om paket­för­med­lande data­kom­mu­ni­ka­tion for­mu­le­rades först av Paul Baran.

Baran, Paul

(1926—2011) – amerikansk vetenskaps­man som tänkte ut de grund­lägg­ande prin­ciperna för internet. – Paul Baran formulerade i början av 1960‑talet tanken på distri­bu­erade nät­verk och paket­för­med­lande data­kommu­nika­tion. Han formulerade också ändpunktsprincipen. Syftet var att bygga upp nät­verk som var svåra att slå ut i krig. – Paul Baran arbetade i början av 1950‑talet hos dator­till­verkaren Eckert-Mauchly, och an­ställ­des 1959 på forsk­nings­insti­tutet Rand Corporation (länk), nära knutet till ame­ri­­kan­ska krigs­makten. Det var där som han i början av 1960‑talet ut­veck­lade de idéer som sedan tillämpades i inter­net. – Läs också om Larry Roberts och Leonard Klein­rock.

[internet] [paul baran]