ändpunktsprincipen

i datakommunikation: principen att all behandling av innehållet i ett meddelande ska göras i ändpunkterna, alltså bara hos sändare och mottagare. – Nätverket ska bara förmedla meddel­an­den från sändare till mottagare utan att bearbeta dem eller granska inne­hållet. De applikationer som skapar meddelandets innehåll och som avläser och bearbetar det ska finnas hos avsändaren respektive mottagaren, alltså i änd­punkt­erna. Utrustningen i nät­verket ska bara läsa mottagarens adress och se till att meddelandet kommer fram. – Änd­punkts­prin­cipen formulerades först av Paul Baran† på 1960‑talet, och blev grundläggande för utvecklingen av internet. Men ändpunktsprincipen tillämpas inte längre kompromisslöst på internet. Brandväggar och spamfilter är exempel på avsteg från ändpunktsprincipen, liksom givetvis IP‑blockering och annan censur på nätet. – På engelska: the end‑to‑end principle.

[internet] [ändrad 21 november 2019]

distribuerat nätverk

datornätverk utan central styrning. – De styrande funktioner som behövs för att skicka ett meddelande från avsändare till mottagare finns på många platser i nätet. Om delar av nätet krånglar, skadas eller saboteras kan de flesta eller alla meddelanden ändå komma fram. Principen formulerades först av Paul Baran†. Internet är ett distribuerat nätverk. – På engelska: distributed network.

[nätverk] [ändrad 4 september 2020]

Kleinrock, Leonard

(1934) – amerikansk datavetare och it‑pionjär, först med att koppla ihop två it‑system i det som skulle bli internet. Hans sammankoppling av två datorer på University of California i Los Angeles (UCLA) i september 1969 räknas som internets födelse (egentligen Arpanets födelse). Larry Roberts† hade dock gjort samma sak experiment­ellt tidigare. – Klein­rock vidareutvecklade på 1960‑talet teorin bakom paketförmedlande datakommunikation, först formule­rad av Paul Baran†. Det var den teorin som omsattes i praktiken när internet förverkligades. På 1970‑talet utvecklade han teorin för dirigering (routing) av medde­lan­den på internet. Han är professor emeritus i datavetenskap vid UCLA. – Leonard Kleinrocks webb­sida på UCLA finns här.

[internet] [it-historia] [personer] [ändrad 8 juli 2017]

Baran, Paul

(19262011) – amerikansk vetenskaps­man som formulerade de grundläggande principerna för internet. – Paul Baran formulerade i början av 1960‑talet tanken på distri­bu­erade nätverk och paketförmedlande datakommunikation. Han formulerade också ändpunktsprincipen. Syftet var att bygga upp nät­verk som var svåra att slå ut i krig. – Paul Baran arbetade i början av 1950‑talet hos datortillverkaren Eckert‑Mauchly Corporation†, och anställdes 1959 på forskningsinsti­tutet Rand Corporation (länk), nära knutet till amerikanska krigsmakten. Det var där som han i början av 1960‑talet utvecklade de idéer som sedan tillämpades i internet. – Läs också om Larry Roberts† och Leonard Klein­rock.

[internet] [paul baran] [ändrad 4 september 2020]