it-system

  1. – eller datasystem – maskinvara, program och kun­skaper som till­­sam­mans blir något an­vänd­­bart. I denna be­­märk­else är en fri­stå­ende person­­dator också ett it-system. (Se system.) Men i praktiken används ordet om datorer i nätverk på företag eller andra or­ga­ni­sa­tioner. – Som kun­­skaper räknas här teknisk do­ku­ment­a­tion och hand­­böcker samt an­­vänd­a­rens kun­skap och erfaren­het;
  2. – kombination av operativ­­system, data­baser, server­base­rade program samt program för data­­kom­mu­ni­ka­tion, it­‑säker­­het och annat som till­­sam­mans är en förutsättning för att man ska kunna utföra arbets­­­upp­­­gifter med dator på en arbetsplats. Kallas ofta för ”systemet”. Även maskin­­vara ingår i it‑systemet, men tas oftast för givet, efter­som man nästan alltid an­vänder standard­­utrustning. – Den teknik som tas för given när man utför systemutveckling kallas ofta för platt­­form.

[it-system] [ändrad 17 juni 2018]