internet

det internationella öppna dator­nätet som kopplar samman användare på mindre nät i hela världen. Praktiskt taget all datakommunikation utom SMS och röstsamtal använder internet. Känne­tecknande för internet är:

  • paketförmedlande överföring av med­delanden;
  • internetprotokollet IP, vanligt­vis (men inte alltid) i kombination med TCP;
  • adressystemet DNS.

– Internet är ett decentraliserat nät där ett med­delande kan ta många vägar från av­sändare till mot­tagare. Det är därför tåligt för störningar och praktiskt taget omöjligt att stänga av. Inter­net är inte be­roende av några specifika kablar eller ledningar, utan kan hantera all kommunikation som sker med IP och som är korrekt adresserad. Man kan använda telefon­nätet, optiska kablar eller tråd­lös kommunikation. – Den som vill an­sluta sitt nätverk till internet behöver skaffa en domän och IP‑adresser. Men när ”vanliga användare” säger att de är an­slutna till inter­net betyder det i själva verket att de har konto hos en internetoperatör som i sin tur är ansluten till internet. – Internet ut­vecklades av den amerikanska krigsmakten under namnet Arpa­net. (Om inter­nets tidiga utveckling, se här.) Namnet internet kom i bruk när Arpa­net fick för­greningar i andra länder. Internet / Arpanet blev under 1980‑talet ett nät som användes av universitet och forskningsinstitut i USA. Det fanns länkar till ett fåtal andra länder. Samtidigt fanns det andra nät, som Usenet och Fido­net, som an­vändes för data­kommunikation, men i början av 1990‑talet blev inter­net det ledande dator­nätet, och i mitten av 1990‑talet var det i praktiken utan konkurrens. Det be­rodde till stor del på att World wide web gjorde inter­net enklare att an­vända. – Internets struktur har visat sig vara rätt ut­tänkt: det har klarat att växa snabbt utan att bli lång­sammare. Den decentraliserade strukturen gör att det inte blir flask­halsar. – Internet är numera fri­kopplat från amerikanska krigs­makten, men amerikanska staten har be­hållit in­flytande över de ledande organen. – Ledningen för inter­net består av flera organ som IETF, Icann, Internet Society, IESG och IAB. – Inter­net stavas numera med liten begynnelsebokstav i Computer Sweden. Sedan 2016 rekommenderar nyhetsbyrån AP också att internet skrivs med litet i, se denna länk.

– Vanlig missuppfattning: Trots att i stort sett all datakommunikation sker över internet är det många som har oklara föreställningar om vad internet omfattar. E‑post, chatt, webben, Facebook, Instagram, Twitter och World of warcraft ingår alla i internet. Inom digital kommunikation är det i stort sett bara SMS och röstsamtal i mobiltelefon samt lokala nätverk som inte körs på internet. Även mobiltelefonnätet kan hantera trafik med IP. (Observera att ett nätverk kan använda internetproto­kollet IP utan att därför vara anslutet till internet.) – Internet är helt enkelt ett slags transportsystem som kan hantera information och meddelanden av många slag. Och det mesta, men inte allt, som skickas på internet använder i sin turwebben som transportmedel. Internet fanns före webben och användes då till exempel för e‑post och Usenet. Webben har (bland annat) gjort internet enklare att använda genom att dölja mycket av den underliggande tekniken. Men när någon säger ”jag använder inte internet så mycket, jag använder mest Facebook” så har den personen fått saken om bakfoten.

[datakommunikation] [internet] [ändrad 18 december 2018]