eIDAS

EU-regler för elektronisk identifiering över gränserna. Syftet är att e‑legi­ti­ma­tioner och elektroniska signaturer ska kunna användas i trans­aktioner mellan EU‑länder. (Samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.) Reglerna anger också principer för hur man definierar och tillämpar tillit när det gäller e‑legi­ti­ma­tioner. Det fullständiga namnet är Europaparlamentets och rådets för­ord­ning (EU) nummer 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk iden­ti­fi­ering och betrodda tjänster för elektroniska trans­aktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. Förordningen ska tillämpas av offent­liga myndigheter senast den 29 sep­tember 2018. – En introduktion till eIDAS från E‑legitimations­nämnden kan laddas ner här, och PTS har mer information. – eIDAS står för Elec­tronic identi­fication and signatures.

[eu] [förkortningar på E] [alla förkortningar] [identifiering] [ändrad 4 april 2017]