eIDAS

EU-regler för elektronisk identifiering över gränserna. – Syftet med reglerna är att e‑legi­ti­ma­tioner och elektroniska signaturer ska kunna användas i trans­aktioner mellan EU‑länder. (Samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.) Reglerna anger också principer för hur man definierar och tillämpar tillit när det gäller e‑legi­ti­ma­tioner. Det fullständiga namnet är Europaparlamentets och rådets för­ord­ning (EU) nummer 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk iden­ti­fi­ering och betrodda tjänster för elektroniska trans­aktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. Förordningen ska tillämpas av offent­liga myndigheter senast den 29 sep­tember 2018. Då måste svenska myndigheter kunna hantera e‑legitimationer från andra länder, förutsatt att de uppfyller eIDAS krav. Den svenska tjänst som tillämpar eIDAS gentemot utländska användare heter Sweden Connect. – En introduktion till eIDAS från E‑legitimationsnämnden kan laddas ner här, och PTS har mer information. – eIDAS står för Elec­tronic identi­fication and signatures.

[förkortningar på E] [identifiering] [ändrad 20 augusti 2018]

ERM ⇢

  1. – employee relationship managementpersonalhantering – företags it-stödda metoder för att hantera förhållandet till de anställda;
  2. – enterprise risk management – riskhantering – planerade ansträngningar för att möta de risker som företaget står inför och att göra eventuella skador så små som möjligt.

[arbetsmarknad] [företag] [förkortningar på E] [it-säkerhet] [ändrad 4 augusti 2017]