HavenCo

nerlagd datalagringstjänst som 2000—2008 fanns på Sealand, en så kallad mikronation i Nordsjön. Sealand är en före detta luftvärnsplattform som ligger i havet 12 kilometer öster om Felixstowe i England, och som har utropats till självständig stat av ägaren, dock utan att erkännas av någon. – Före­taget HavenCo framställde sig som obundet av brittiska och andra lagar, men det var i själva verket ett registrerat brittiskt företag. – Sealand planerade 2013 att återuppväcka HavenCo (se denna länk), men det tycks inte ha blivit något. – Läs också om Asgardia.

[datalagring] [kuriosa] [nerlagt] [politik] [15 juni 2017]

Asgardia

planerad satellit för datalagring oberoende av alla lagar på jorden. As­gardia-projektet, som blev känt i oktober 2016, planerar att skicka upp en satellit hösten 2017. Projektet vill att Asgardia ska erkännas som själv­ständig stat. Juridiskt är problemet med det att satelliter, enligt inter­nation­ella över­ens­kom­mel­ser, anses tillhöra det land som de sköts upp ifrån. – Bakom Asgardia-projektet står den ryska företagaren Igor Ashur­beyli. – Namnet är taget efter Asgård, gudarnas hemvist i nordisk gudalära. – Se asgardia.space. – Läs också om HavenCo.

[datalagring] [juridik] [kuriosa] [politik] [ändrad 15 juni 2017]

Myndighetsdatalagen

föreslagen, men inte införd, lag om hur myndigheter ska hantera per­son­upp­gifter i it‑system. – Förslaget lades fram i april 2015 och fick hård kritik av viktiga remissinstanser, bland annat av Advokatsamfundet (länk), Datainspektionen (länk), Justitiekanslern och Säkerhets- och inte­gri­tets­skydds­nämnden (SIN). – Förslaget kom från en utredning som tillsattes 2011 för att formulera en­het­liga och övergripande bestämmelser för hur myndigheter får behandla personuppgifter. Ut­red­ningens slutbetänkande kan laddas ner från denna länk. Kritikerna ansåg att förslaget gav myn­dig­het­erna för stor frihet att själva avgöra vilka personuppgifter de skulle spara och för vilka ändamål per­son­upp­gift­erna skulle användas. Det gav därmed för lite skydd för medborgarnas personliga sfär. – Till stor del är förslaget över­spelat av EU:s Dataskyddsförordning.

[lagar] [personuppgifter] [politik] [5 april 2017]

Year Zero

den första delen av Vault 7, Wikileaks stora läcka med information om CIA:s verktyg för avlyssning, avläsning och övervakning. Year Zero släpp­tes till allmänheten den 7 mars 2017. Bland de avslöjade verktygen fanns metoder för att aktivera inbyggda mikrofoner i mobiltelefoner och i annan elektronisk utrustning utan att ägaren märker det. Bland annat skulle det gå med vissa tv‑apparater från Sam­sung, eftersom de har en in­byggd mik­ro­fon för talstyrning och kan anslutas till internet. Mindre tro­värd­iga är ryktena om att CIA kan spionera på dig genom din mikro­vågs­ugn. – Se press­med­del­ande från Wikileaks.

[avslöjanden] [personlig integritet] [underrättelseverksamhet] [ändrad 24 april 2017]

Vault 7

stor mängd dittills hemlig information om CIA:s verktyg för hemlig av­läs­ning och avlyssning, pub­li­ce­rad i flera avsnitt med början den 7 mars 2017 av Wikileaks. (Se Year Zero.) – Vault 7 innehåller beskrivningar av ett stort antal operationer och verktyg, bland annat om sätt att avlyssna mobiltelefoner och avlyssning genom hem­elek­­tron­­ik som verkar vara avslagen (se fake off). Det innehöll också be­skriv­ningar av många andra skadeprogram som används av CIA. – Se Wiki­leaks webbsidor.

[avslöjanden] [personlig integritet] [underrättelseverksamhet]

Vulnerabilities equities process

(VEP) – procedur för hur USA:s säkerhets- och underrättelseorgan ska avgöra ifall en sår­bar­het som de har upptäckt i ett program eller hårdvara ska meddelas till­verk­aren eller hållas hemlig. Det berör främst, men inte enbart, CIA och NSA. – Om sårbarheten hålls hemlig och bara är känd av säker­hets­- och underrättelseorganen kan de givetvis utnyttja den för att avläsa, avlyssna och övervaka kom­mu­ni­ka­tioner i hemlighet. Det ska vägas mot risken för att någon annan, till exempel Ryssland, Kina eller en kriminell organisation, också har upptäckt sårbarheten och utnyttjar den. För att undvika det är det bäst att meddela tillverkaren så snart som möjligt. – VEP har funnits sedan 2008 men blev känt först 2016. – Läs mer på Epics webbsidor. Texten med strykningar finns på EFF:s webbsidor (länk).

[avlyssning] [underrättelseverksamhet] [övervakning]

konfliktmineraler

(conflict minerals) – mineraler som utvinns i områden där det pågår väp­na­de konflikter; försäljning av de mineralerna bidrar till att finansiera en av parterna i konflikten, eller båda; tvångsarbete är vanligt och arbets­för­hål­lan­de­na är ofta omänskliga. Som konfliktmineraler räknas guld, tantal, tenn och wolf­ram. Det mest kända området där konfliktmineraler utvinns är Demokratiska republiken Kongo (Kin­shasa). Mineralerna är efter­fråg­ade i elektronikindustrin; framför allt behövs de i mobiltelefoner. – I USA stiftades 2010 en lag (se detta faktablad, borttaget, men finns kvar på Internet Archive, länk) som ålägger industrin att redo­visa och, om möjligt, minska användningen av konfliktmineraler. Den uppges ha minskat de stridande gruppernas intäkter med 65 procent. Men 2017 uppges att president Donald Trump vill avskaffa lagen, vilket bland andra Apple och Intel motsätter sig. Se detta meddelande. – EU kommer i maj 2017 troligen att rösta igenom Conflict minerals regulation, en lag som i stort sett för­bjud­er import av konfliktmineraler till EU, se denna länk.

[elektronik] [mobilt] [politik]