Faktisk

Faktisk.no – system för faktagranskning av nyheter, utvecklat av norska medieföretag. Det pre­sen­te­ra­des i mars 2017, men hade då inte tagits i drift ännu. Fak­tisk är ett samarbete mellan Dagbladet (länk), norska radio- och tv-bo­laget NRK (nrk.no), och VG (vg.no), ägd av Schibsted. Faktagranskningen ska skötas av ett särskilt aktiebolag som de tre företagen äger tillsammans, men som ska arbeta fristående från ägarna. Systemet bygger delvis på artificiell in­tel­li­gens, närmare bestämt användning av IBM:s Watson. – Se faktisk.no. – Läs också om Faktiskt.se.

[ai] [källkritik] [massmedier] [ändrad 2 mars 2018]

Simula

det första objektorienterade programspråket, utvecklat i Norge på 1960-talet av Ole-Johan Dahl† och Kristen Nygaard†. – Simula I utvecklades 1962—1965. Det var, som namnet antyder, avsett för simulering och var inte objektorienterat. Men efterföljaren Simula 67 var ett allmänt programspråk med de flesta egenskaper som förknippas med objektorientering, inklusive arv och klasser. Det blev aldrig särskilt vanligt, men det var inspiration för både Smalltalk och C++. – Det norska Simula Research Laboratory är uppkallat efter Simula, men underhåller inte språket.

[it-historia] [programspråk] [ändrad 2 mars 2018]

IP over avian carriers

(IPoac) –– IP med brevduvor –– tillämpning av internet­proto­kollet IP med brev­duvor som fysiskt medium. Utvecklad av David Waitzman och be­skriv­en i tre RFC, släppta den 1 april 1990 och den 1 april 1999 samt den 1 april 2011 i utför­ande för IPv6. –– Linux-an­vändar­gruppen i Bergen i Norge testade tekniken 2001, och kom fram att det går lång­samt, men att ka­pa­ci­­teten blir hög om man låter brev­duv­orna bära minnes­­kort. Men man får gardera sig mot data­för­lust. –– Se RFC 1149, RFC 2549 och RFC 6214 samt ”The informal report from the RFC 1149 event” och referat i CNet.

[djur] [internet] [kuriosa] [ändrad 30 juni 2018]

Fourteen eyes

hemligt samarbete om avlyssning och över­vakning av tele- och data­kommu­nikation mellan USA, Stor­britannien och tolv andra länder, däribland Sverige. I samarbetet deltar, förutom USA och Stor­bri­tannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland (”Five eyes”), Danmark, Frankrike, Neder­länderna och Norge (”Nine eyes”) samt Belgien, Italien, Spanien, Sverige och Tyskland. –– Sam­arbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. –– Se också Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning]

 

Zimmermann, Phil

Phil Zimmermann.
Phil Zimmermann.

(1954) –– skaparen av kryptosystemet PGP. Det är det mest spridda krypto­systemet i världen. – Zim­mer­­mann, som är ut­bildad data­vetare, skrev PGP 1991 och släppte programmet som gratisprogram. Han publicerade käll­koden i en bok. Det inne­bar att krypto­systemet blev till­gängligt, även utanför USA. Ef­ter­som krypto­teknik räknades som krigsmateriel (munitions) in­leddes kort därefter i USA en för­under­sökning mot Zimmer­mann för brott mot lagen om vapen­­export. För­under­­­­sök­ningen på­gick i tre år, men den lades sedan ner. Zim­mer­mann kringgick bestäm­melserna om export av strategiskt material genom att faxa källkoden i den tryckta boken, sida för sida, till Norge. Han räknade med att myndigheterna skulle inse att de inte kunde straffa någon för export av en bok som fanns att köpa i bokhandeln. I Norge lästes sidorna in med optisk läsning så att källkoden kunde kompileras. –– Phil Zimmer­mann har fått många ut­märkelser, bland annat EFF:s pris Pioneer Award 1995. Hans webb­sida finns på philzimmermann.com. –– Phil Zimmer­mann är grundare av före­­taget Silent circle, och bland annat in­volverad i ut­veck­lingen av den smarta mobilen Black­­phone.

[kryptering] [personer] [phil zimmermann] [ändrad 5 juni 2017]

Opera

webbläsare från norska Opera Software. – Har funnits sedan 1996 och har i flera test visat sig vara snabbare än andra webbläsare när det gäller att läsa in och visa webbsidor. Under 2000-talet har Opera varit mest framgångsrikt på smarta mobiler. – I februari 2016 lade ett konsortium av kinesiska företag ett bud på Opera Software på 10,4 miljarder norska kronor. – Se opera.com. – Se också Coast och Vivaldi. – Fler webbläsare.