Faktisk

Faktisk.no – system för faktagranskning av nyheter, utvecklat av norska medieföretag. Det pre­sen­te­ra­des i mars 2017, men hade då inte tagits i drift ännu. Fak­tisk är ett samarbete mellan Dagbladet (länk), norska radio- och tv-bo­laget NRK (nrk.no), och VG (vg.no), ägd av Schibsted. Faktagranskningen ska skötas av ett särskilt aktiebolag som de tre företagen äger tillsammans, men som ska arbeta fristående från ägarna. Systemet bygger delvis på artificiell in­tel­li­gens, närmare bestämt användning av IBM:s Watson. – Se faktisk.no. – Läs också om Faktiskt.se.

[ai] [källkritik] [massmedier] [ändrad 2 mars 2018]

Simula

det första objektorienterade programspråket, utvecklat i Norge på 1960‑talet av Ole-Johan Dahl† och Kristen Nygaard†. – Simula I utvecklades 1962—1965. Det var, som namnet antyder, avsett för simuleringar och var inte objektorienterat. Men efterföljaren Simula 67 var ett allmänt programspråk med de flesta egenskaper som förknippas med objektorientering, inklusive arv och klasser. Det blev aldrig särskilt vanligt, men det blev inspiration för både Smalltalk och C++. – Det norska Simula Research Laboratory är uppkallat efter Simula, men underhåller inte språket.

[it-historia] [programspråk] [ändrad 2 mars 2018]

IP over avian carriers

(IPoAC)IP med brevduvor – tillämpning av internet­proto­kollet IP med brev­duvor som fysiskt medium. Utvecklad av David Waitzman och be­skriv­en i tre RFC, släppta den 1 april 1990 och den 1 april 1999 samt den 1 april 2011 i utför­ande för IPv6. – Linux-an­vändar­gruppen i Bergen i Norge testade tekniken 2001, och kom fram att det går lång­samt, men att kapa­ci­­teten blir hög om man låter brevduv­orna bära minnes­­kort. Men man får gardera sig mot dataförlust. – Se RFC 1149, RFC 2549 och RFC 6214 samt The informal report from the RFC 1149 event och referat i CNet.

[djur] [internet] [kuriosa] [ändrad 30 juni 2018]

biocaching

ett nätspel där man ska hitta och identifiera växter och djur i naturen. – Spelet utvecklades 2015 av en grupp i Norge på hackatonet Hack4No (länk), först under namnet Biopin.it. Ordet biocaching an­spelar på geocaching. – Läs mer på biocaching.com (nere sedan mars 2019). Om du har en iPhone kan du ladda ner en app för biocaching.

[spel] [ändrad 2 juli 2019]

Fourteen eyes

hemligt samarbete om avlyssning och över­vakning av tele- och data­kommu­nikation mellan USA, Stor­britannien och tolv andra länder, däribland Sverige. I samarbetet deltar, förutom USA och Stor­bri­tannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland (Five eyes), Danmark, Frankrike, Neder­länderna och Norge (Nine eyes) samt Belgien, Italien, Spanien, Sverige och Tyskland. – Sam­arbetet avslöjades 2013 av Edward Snowden. – Se också Echelon och Prism.

[avlyssning] [övervakning]

 

Zimmermann, Phil

Phil Zimmermann.
Phil Zimmermann.

(1954) – skaparen av kryptosystemet PGP. Det är det mest spridda krypto­systemet i världen. – Zimmermann, som är utbildad data­vetare, skrev PGP 1991 och släppte programmet som gratisprogram. Han publicerade källkoden i en bok. Det inne­bar att krypto­systemet blev till­gängligt, även utanför USA. Ef­ter­som krypto­teknik räknades som krigsmateriel (munitions) in­leddes kort därefter i USA en förundersökning mot Zimmer­mann för brott mot lagen om vapen­­export. Förundersök­ningen på­gick i tre år, men den lades sedan ner. Zim­mer­mann kringgick bestäm­melserna om export av strategiskt material genom att faxa källkoden i den tryckta boken, sida för sida, till Norge. Han räknade med att myndigheterna skulle inse att de inte kunde straffa någon för export av en bok som fanns att köpa i bokhandeln. I Norge lästes sidorna in med optisk läsning så att källkoden kunde kompileras. – Phil Zimmer­mann har fått många ut­märkelser, bland annat EFF:s pris Pioneer Award 1995. Hans webb­sida finns på philzimmermann.com. – Phil Zimmer­mann är grundare av före­­taget Silent circle, och bland annat in­volverad i ut­veck­lingen av den smarta mobilen Blackphone.

[kryptering] [personer] [phil zimmermann] [ändrad 5 juni 2017]

Opera

en webbläsare från norska Opera Software. – Lanserades 1996, och visade sig i flera test vara snabbare än andra webbläsare när det gäller att läsa in och visa webbsidor. Under 2000-talet har Opera varit mest framgångsrikt på smarta mobiler. – I februari 2016 lade ett konsortium av kinesiska företag, Golden Brick, ett bud på Opera Software på 10,4 miljarder norska kronor. Affären blev klar i november 2016. – Se opera.com. – Se också Coast†.

[webbläsare] [ändrad 24 november 2018]