open source intelligence

(OSINT)utredning med öppna källor, undersökning med öppna källor. – Insamling, sammanställning och analys av information från allmänt tillgängliga källor på internet som del av utredningar och undersökningar. Det kan gälla sådant som polisutredningar, försäkringsärenden, upphovsrättsliga ärenden och undersökande journalistik.

[öppen information] [ändrad 14 maj 2018]

PSI-lagen

svensk lag om att myndigheter är skyldiga att göra information tillgänglig för privatpersoner och företag utan onödiga hinder och kostnader. Det är en tillämpning av EU:s PSI-direktiv. Lagens fullständiga namn är Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga för­valt­ningen, men den kallas oftast för PSI-lagen. (PSI = public sector information.) – Jämför med offent­lig­hets­prin­cipen. – Lagtexten finns på denna länk.

[juridiska lagar] [myndigheter] [öppen information] [8 november 2017]

öppen tillgång

(open access) – tillgång till information för alla utan hinder. – Man ska ha full frihet att sprida informationen vidare, men det ska ske utan ändringar och man ska ange upphovspersonernas namn. Uttrycket används mest, men inte enbart, om forskningsrön. (Inom forskning har det länge setts som ett problem att vetenskapliga tidskrifter begränsar tillgången till vetenskapliga artiklar genom att kräva avgifter för läsning, även på webben.) – Öppen tillgång innebär att informationen ska vara tillgänglig gratis och att vem som helst ska kunna läsa den, citera den och hänvisa till den samt sprida den vidare. Det finns flera definitioner av öppen tillgång, och de flesta anser att upphovspersonens ideella upphovsrätt gäller även med öppen tillgång. Upphovspersonen har alltså även i öppen tillgång rätt att bli omnämnd som upphovsperson till informationen, och har lagligt skydd mot förvrängningar och mot stöld av upphovsrätten. – Se Kungliga bibliotekets sidor om öppen tillgång och om pågående projekt samt Open access scholarly information sourcebook.

[forskning] [gratis] [publicering] [öppen information] [ändrad 12 november 2018]

offentlig handling

allmän handling som inte är hemlig. Allmänna handlingar är som regel offentliga, men i vissa fall kan de hemlig­stämplas. (Att en handling – ett dokument – är allmänt innebär– att det har upprättats på en statlig eller kommunal myndighet eller har tagits emot eller avsänts av en myndighet; att det är offentligt innebär att det dessutom inte finns några lagliga hinder för att lämna ut det.) – På engelska: public document. – Se också offentlighetsprincipen.

[juridik] [tryckfrihet] [öppen information] [ändrad 19 december 2018]

datadelning

(data sharing) –– det att en person eller organisation gör sina data tillgängliga för andra. Det handlar då ofta om forskningsdata, mätdata och annat som är användbart för vetenskapliga eller statistiska ändamål:

  1. – allmänt: datamängden görs tillgänglig för andra användare, antingen i en begränsad grupp eller generellt; jämför med fildelning;
  2. – utbyte av data: två eller flera organisationer kommer överens om att ha gemensam tillgång till allas data;
  3. – om mobilabonnemang: mobildatadelning –– flera abonnenter delar på samma pott för mobil­data.

[data] [fildelning] [mobilt] [öppen information] [ändrad 14 maj 2018]

PSI-direktivet

Directive on the re-use of public sector information – EU-direktiv om att information från myn­dig­heter ska göras till­gängliga för alla. – Direktivet ålägger statliga och kommunala myn­dig­heter att se till att privat­personer och före­tag kan få till­gång till information från myndig­heternas data­baser utan onödiga hinder och kostnader. Det gäller i första hand möjlig­heten att köpa stora data­mängder för att an­vända dem i kom­mersiell verk­sam­het. – På svenska heter direktivet ”Direktiv om vidare­ut­nyttjande av in­for­ma­tion från den of­fentliga sektorn” (länk). Det är underlaget för den svenska så kallade PSI‑lagen.

[förkortningar på P] [myndigheter] [öppen information] [ändrad 14 maj 2018]