open source intelligence

(OSINT)utredning med öppna källor, undersökning med öppna källor. – Insamling, sammanställning och analys av information från allmänt tillgängliga källor på internet som del av utredningar och undersökningar. Det kan gälla sådant som polisutredningar, försäkringsärenden, upphovsrättsliga ärenden och undersökande journalistik.

[öppen information] [ändrad 14 maj 2018]

PSI-lagen

svensk lag om att myndigheter är skyldiga att göra information tillgänglig för privatpersoner och företag utan onödiga hinder och kostnader. Det är en tillämpning av EU:s PSI-direktiv. Lagens fullständiga namn är Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga för­valt­ningen, men den kallas oftast för PSI-lagen. (PSI = public sector information.) – Jämför med offent­lig­hets­prin­cipen. – Lagtexten finns på denna länk.

[juridiska lagar] [myndigheter] [öppen information] [8 november 2017]

OpenPGP

en öppen standard för krypteringssystemet PGP. – Specifikationen har fastställts av internets tekniska ledningsgrupp IETF. Vem som vill får utveckla krypteringssystem baserade på OpenPGP, och alla sådana program ska fungera ihop, och även fungera tillsammans med programmet PGP från PGP Corporation. Ett utförande av OpenPGP är GNU Privacy Guard. – Branschorganisationen OpenPGP Alliance är i praktiken vilande.

[kryptering] [standarder] [öppet] [ändrad 30 oktober 2018]

öppen tillgång

(open access) – tillgång till information för alla utan hinder. – Man ska ha full frihet att sprida informationen vidare, men det ska ske utan ändringar och man ska ange upphovspersonernas namn. Uttrycket används mest, men inte enbart, om forskningsrön. (Inom forskning har det länge setts som ett problem att vetenskapliga tidskrifter begränsar tillgången till vetenskapliga artiklar genom att kräva avgifter för läsning, även på webben.) – Öppen tillgång innebär att informationen ska vara tillgänglig gratis och att vem som helst ska kunna läsa den, citera den och hänvisa till den samt sprida den vidare. Det finns flera definitioner av öppen tillgång, och de flesta anser att upphovspersonens ideella upphovsrätt gäller även med öppen tillgång. Upphovspersonen har alltså även i öppen tillgång rätt att bli omnämnd som upphovsperson till informationen, och har lagligt skydd mot förvrängningar och mot stöld av upphovsrätten. – Se Kungliga bibliotekets sidor om öppen tillgång och om pågående projekt samt Open access scholarly information sourcebook.

[forskning] [gratis] [publicering] [öppen information] [ändrad 12 november 2018]

transparens

(transparency) –– genomsiktlighet, genom­skin­lig­het; insyn, öppen­het:

  1. öppen tillgång till information; möjlighet för med­borg­arna att granska det som över­heten gör;
  2. – önskvärd egenskap hos it‑system. Det ska vara uppen­bart för användaren hur systemet fungerar, och systemet ska göra vad man väntar sig utan att det märks för övrigt, eller stör arbetet.

[it-system] [politik] [öppet] [ändrad 13 januari 2018]

OpenVMS

en version av operativsystemet VMS, utvecklad med början 1992 för Digitals† Alpha‑processor†. Den efter­trädde VAX/VMS på minidatorn VAX. – OpenVMS lan­se­ra­des som i hög grad anpassat till Posix, vilket innebär att det skulle vara mer eller mindre Unixkom­pa­ti­belt. (Open i OpenVMS står för öppenhet som i Posix, inte för öppen källkod. OpenVMS har inte öppen källkod.) Senare versioner av OpenVMS be­ton­ade främst kom­pa­ti­bi­li­tet med Windows NT och dess efter­följare. – OpenVMS kan / kunde köras på VAX‑datorer och på datorer med Alpha­‑pro­ces­sor, numera också på datorer med Intelprocessor. – Trots att till­verk­ningen av VAX‑datorer lades ned år 2000 har Hewlett‑Packard (numera HPE), som sedan 2002 äger Digital, fort­satt ut­veck­ling­en av OpenVMS. 2014 gav Hewlett-Packard licens till företaget VMS Software (vmssoftware.com) att utveckla OpenVMS, som HPE fortfarande marknadsför. – Läs mepå HPE:s webbsidor.

[operativsystem] [öppet] [ändrad 24 september 2018]