PSI-direktivet

Directive on the re-use of public sector information – ett EU‑direktiv om att information från myn­dig­heter ska göras till­gängliga för alla. – Direktivet ålägger statliga och kommunala myn­dig­heter att se till att privatpersoner och företag kan få tillgång till information från myndig­heternas data­baser utan onödiga hinder och kostnader. Det gäller i första hand möjlig­heten att köpa stora data­mängder för att an­vända dem i kom­mersiell verk­sam­het. – På svenska heter direktivet ”Direktiv om vidare­ut­nyttjande av in­for­ma­tion från den of­fentliga sektorn” (länk). Det är underlaget för den svenska så kallade PSI‑lagen.

[förkortningar på P] [myndigheter] [öppen information] [ändrad 14 maj 2018]