netbrain

påstått sjukligt tillstånd orsakat av över­driven an­vänd­ning av dator och mobil­tele­fon. De drabbade blir nar­cis­sis­tiska, får svårt att kon­cen­trera sig och oroar sig för att missa något. (Se FOMO.) – Till­ståndet blev känt under det namnet i januari 2015 efter en studie som gjorts av före­taget Visual DNA i sam­arbete med Uni­versity college of London. Det har också kallats för iDisorder. – Se artikel i Times, åter­given på Visual DNA:s webbplats: länk. – Se också internet­bero­ende och social över­belastning.

[stress]

social överbelastning

(social overload) – för många med­delanden från kontakterna i sociala medier. – Ut­­trycket an­­sluter till in­forma­tions­­över­­belast­ning (information over­­load), men be­skriver ett över­­mått av med­delanden och önske­mål från kontakter i sociala medier som Face­book och LinkedIn. Det kan gälla med­delanden, nya kontakter, in­bjudningar att vara med i olika grupper, foton, videor och musik som an­vändaren upp­manas att lyssna på, spel och tester som man ska ta. An­vändaren kan bli stressad av känslan av att inte hinna med allt. (Se också FOMO och smfs.) Hon kan vara rädd för att verka oartig om hon bara struntar i in­kommande med­delanden från sina sociala nät­verk. – Se också inter­net­beroende.

[it-liv] [sociala medier] [stress] [ändrad 16 juli 2017]

informationsöverbelastning

(information overload) – stress på grund av för mycket in­formation. – Den drabbade har svårt att klara sina arbets­upp­gifter därför att hon har svårt att över­blicka, välja ut och för­stå all in­formation som är till­gänglig. En stor del av hennes tid kan gå åt till att gå igenom, sortera och kasta e‑post och annat, varav det mesta är värde­löst för henne. – Ut­­trycket blev vanligt på 1990‑talet när inter­net blev all­mänt till­­gäng­ligt. Man talar också om in­formation pollution. – Se också inter­net­beroende.

[stress]

Camp Grounded

digitalfritt sommarläger i Kalifornien för vuxna. Man får inte ha med datorer, mobil­­telefoner, spel­­konsoler, digital­kameror eller något annat digitalt. Det kallas för digital detox. – Aktiviteterna på lägret är samma som på sommar­läger för barn och ung­domar. – Grounded kan dels be­tyda (att ha) ute­gångs­för­bud – to be grounded, dels (att ha) fötterna på jorden. – Se campgrounded.org. – Se också JOMO samt black hole resort, internetberoende, Nophone, to offline, social överbelastning och Walden zone.

[digitalfritt] [kuriosa] [ändrad 17 december 2018]