off-grid

– eller offgrid, off-the-grid – utanför nätet, utanför systemet, fristående, oberoende, bortkopplad, självförsörjande:

  1. – om elförsörjning som fungerar självständigt från de stora elbolagen, till exempel med användning av solceller;
  2. – om människor: som lever i mer eller mindre självförsörjande grupper, vanligtvis i obygden: ”utanför systemet”. (Jämför med gridster);
  3. – om människor som lever, men inte finns i folkbokföringen eller räknas som försvunna;
  4. – omöjlig att nå med internet och mobiltelefoni.

– Se också grid.

[digitalfritt] [elektrisk ström] [självutplåning] [6 april 2021]

cybercide

  1. – radering av all information om en person på nätet. Personen blir då virtuellt obefintlig. Ordet används dels:
    • – om när personen själv tar bort in­for­ma­tionen, dels:
    • – om när någon annan gör det som sabotage, utan den berörda personens vetskap. – Se också rätten att bli bortglömd;
  2. – tjänst för radering av alla data från kasserade hård­diskar.

– Jämför med cybermord, som verkligen är mord.

[data] [it-säkerhet] [juridik] [lagringsmedier] [självutplåning] [ändrad 5 februari 2021]

rätt att bli bortglömd

varje persons rätt att få kränkande, felaktig eller genant information om henne själv dold i sökmotorer. – När förslaget till EU:s Dataskyddsförordning först lades fram i januari 2012 föreslogs att rätten att bli bortglömd skulle införas. En person skulle alltså kunna be­gära att alla data som lagrats om honom eller henne i ett socialt nätverk eller hos ett företag ska tas bort. – I slutet av 2012 invände EU:s it‑säkerhetsorgan ENISA att detta är praktiskt ogenomförbart – se här. Men i maj 2014 fastslog trots det EU‑domstolen att Google på begäran av privatpersoner måste ta bort från sitt index koppling till oriktig, ovidkommande eller föråldrad information om den personen (se Costeja‑domen). Det inne­bär att informationen får finnas kvar på Google, men att den inte får komma upp om man söker på personens namn. Detta kallas på engelska för delisting. Samma information kan däremot fortfarande komma upp vid andra sökningar. – Idén om rätten att bli bortglömd uppstod i Frankrike, och därför används ibland den franska benäm­ningen le droit a l’oubli även på andra språk. – Rätt att bli bortglömd är den term som används i den svenska texten till Dataskyddsförordningen. – På engelska: right to be forgotten (RTBF) eller right to erasure; på svenska också rätt att glömmas, rätt att bli glömd. – Se också reputation bankruptcy.

[dataskyddsförordningen] [personlig integritet] [personuppgifter] [självutplåning] [ändrad 13 mars 2023]

web dead

”död på webben” – det att all information om en person, eller åtminstone så mycket som möjligt, har tagits bort från sociala nätverk och annat. Vanligtvis har den berörda personen själv avlägsnat informationen. – Kallas också för virtuellt självmord, på engelska också cybercide. – Se också blottarkultur, cyberdisinhibition, digital dirt, digital hangover, digital tatuering, Gyges effect, mobilblottare, open the drapes, overshare och social bankruptcy.

[personlig integritet] [självutplåning] [sociala medier] [ändrad 5 februari 2021]

reputation bankruptcy

rykteslikvidering – radering av all information om en person på internet: ett före­­slaget sätt att ge en person möjlighet att börja om på nytt. Kan jäm­föras med konkurs för företag. – Repu­­tation bankruptcy föreslogs 2008 av den amerikanska juridik­­professorn Jonathan Zittrain (länk) i boken The future of the Internet and how to stop it – hela texten finns på denna länk. – Se också rätten att bli bortglömd och social bank­ruptcy.

[personlig integritet] [personuppgifter] [självutplåning] [ändrad 5 februari 2021]