attention deficit trait

adt – minskad effektivitet orsakat av övermått av information. E‑post, tele­fon­samtal, sociala medier och andra dis­trak­tioner gör att man inte kan kon­cen­trera sig på det man ska göra. – Be­­näm­ningen lan­se­ra­des 2006 av den ameri­kanska psyk­iatern Edward Hallowell (länk) i boken Crazy­­­busy. Be­­­näm­ningen adt an­spelar på adhd och add, men Hallo­­well anser inte att adt är ett sjuk­­­doms­­­till­­­stånd, utan snarare ett stress­­­bete­­ende. – Se också inter­net­beroende och social över­be­last­ning.

[arbetsmiljö] [stress]

infomani

(infomania) – stress­liknande tillstånd där man hela tiden väntar på tele­fon­­­samtal, e‑post eller sms. Man är också in­ställd på att svara omedel­­bart. – Info­­mani påstås leda till att in­telli­gens­­kvoten går ner med ungefär tio poäng så länge till­­ståndet varar. – Ut­­trycket har an­vänts i all­män be­tydelse åt­minstone sedan 1984, då det gjordes känt av Elizabeth Ferrarini i hennes bok Con­fessions of an info­maniac. Det fick mer spridning när psyko­­logen Glenn Wilson (länk) 2005 gjorde en under­­sökning av feno­menet på upp­­drag av Hewlett-Packard. Undersökningen fick hård kritik, och Glenn Wilson har senare beklagat att den fick så stor publicitet. Hewlett-Packard har tagit bort rapporten från sin webb­­plats. – Se också artikel från BBC (länk).

[stress] [ändrad 22 oktober 2017]

mejlvägg

  1. – annat ord för spamfilter eller liknande program som blockerar oönskad e‑post (kanske även sådan som inte kan räknas som spam men som ändå anses onödig). Ordet anspelar på brandvägg;
  2. – när man måste ange och bekräfta sin e‑pos­tadress för att få till­gång till in­formation på inter­net. Ordet anspelar på betalvägg. – Se också be­kräft­else­­mejl;
  3. – hit the mail wall – ”gå in i mejl­väggen” – när man får så mycket e‑post att man inte kan hantera den.

– Även: e‑post­vägg. På engelska: mail wall eller email wall.

avbrottsöverbelastning

stress orsakad av för många av­brott i arbetet. – Tele­­fon­­­sam­tal, e‑post, meddelanden i sociala medier samt direkta samtal med andra människor hindrar människor från att få flyt i arbetet. Efter varje avbrott tar det runt tio minuter att åter komma igång med en arbetsupp­gift så att man kan arbeta kon­centrerat. – På engelska: interruption overload. – Se också infomani och internetberoende. – Över­­belast­nings­­attacker är något helt annat: ett slags it‑sabotage.

[arbetsmiljö] [stress] [ändrad 1 november 2018]

pre and post mail tension

(PPMT) – e-poststress – psyko­­logiska spänningar som har att göra med e‑post, till exempel upp­­rörd­­het, irrita­tion, person­­liga kon­­flikter, otålig­­het. Det är an­vändarnas attityd till e‑post som or­sakar PPMT, inte e‑posten som sådan. – Be­­näm­ningen myntades i en forsknings­­rapport från 2003, be­­ställd av Yahoo (borttagen från internet). – Se också inter­net­­beroende och social över­­belastning.

[stress] [ändrad 11 september 2019]