informationsöverbelastning

(information overload) – stress på grund av för mycket in­formation. – Den drabbade har svårt att hinna med sina arbets­upp­gifter därför att hon har svårt att över­blicka, utvärdera och för­stå all in­formation som är tillgänglig. En stor del av hennes tid kan gå åt till att gå igenom, sortera och kasta e‑post och annat, varav det mesta är värde­löst för henne. – Ut­­trycket informationsöverbelastning blev vanligt på 1990‑talet när inter­net blev allmänt till­­gäng­ligt. Man talar också om information pollution. – Se också internetberoende.

[stress] [ändrad 10 december 2019]

Camp Grounded

ett digitalfritt sommarläger i Kalifornien för vuxna. Man får inte ha med datorer, mobil­­telefoner, spelkonsoler, digital­kameror eller något annat digitalt. Det kallas för digital detox. – Aktiviteterna på lägret är samma som på sommar­läger för barn och ung­domar. – Camp Grounded startade 2013 men upphörde 2017 efter initiativtagaren Levi Felix död. Verksamheten ska återupptas sommaren 2020. – Se organisationen Digital Detox webbsidor. – Grounded kan dels be­tyda (att ha) utegångsförbud – to be grounded, dels (att ha) fötterna på jorden. – Se också JOMO samt black hole resort, internetberoende, Nophone, to offline, social överbelastning och Walden zone.

[digitalfritt] [kuriosa] [ändrad 18 december 2019]

attention deficit trait

(ADT) – minskad effektivitet orsakat av övermått av information. – E‑post, tele­fon­samtal, sociala medier och andra distrak­tioner gör att man inte kan kon­cen­trera sig på det man ska göra. – Be­­näm­ningen lanserades 2006 av den ameri­kanska psyk­iatern Edward Hallowell (länk) i boken Crazy­­­Busy (länk). Benämningen ADT an­spelar på ADHD och ADD, men Hallo­­well anser inte att ADT är ett sjuk­­­doms­­­till­­­stånd, utan snarare ett stress­­­bete­­ende. – Se också inter­net­beroende och social över­be­last­ning.

[arbetsmiljö] [stress] [ändrad 10 december 2019]

infomani

(infomania) – ett stress­liknande tillstånd där man hela tiden väntar på telefonsamtal, e‑post eller SMS. Man är också in­ställd på att svara omedelbart. – Info­­mani påstås leda till att in­telli­gens­­kvoten går ner med ungefär tio punkter så länge till­­ståndet varar. – Ut­­trycket har an­vänts i allmän be­tydelse åt­minstone sedan 1984, då det gjordes känt av Elizabeth Ferrarini i hennes bok Con­fessions of an info­maniac. Det fick mer spridning när psyko­­logen Glenn Wilson (länk) 2005 gjorde en under­­sökning av fenomenet på upp­­drag av Hewlett‑Packard†. Undersökningen fick hård kritik, och Glenn Wilson har senare beklagat att den fick så stor publicitet. Hewlett‑Packard tog senare bort rapporten från sin webbplats. – Se också artikel från BBC (länk).

[stress] [ändrad 22 oktober 2017]

mejlvägg

  1. – annat ord för spamfilter eller liknande program som blockerar oönskad e‑post (kanske även sådan som inte kan räknas som spam men som ändå anses onödig). Ordet anspelar på brandvägg;
  2. – funktion som gör att man måste ange och bekräfta sin e‑pos­tadress (genom att svara på ett mejl) för att få tillgång till in­formation och tjänster på internet. Ordet anspelar på betalvägg. – Se också bekräftelsemejl;
  3. – hit the mail wall – ”gå in i mejl­väggen” – att få så mycket e‑post att man inte kan hantera den.

– Även: e‑post­vägg. På engelska: mail wall eller email wall.

[e-post] [it-säkerhet] [spam] [stress] [ändrad 9 december 2019]

avbrottsöverbelastning

stress orsakad av för många av­brott i arbetet. – Tele­­fon­­­sam­tal, e‑post, meddelanden i sociala medier samt samtal ansikte mot ansikte med andra människor hindrar människor från att få flyt i arbetet. Efter varje avbrott tar det runt tio minuter att åter komma igång med en arbetsupp­gift så att man kan arbeta koncentrerat igen. – På engelska: interruption overload. – Se också infomani och internetberoende. – Över­­belast­nings­­attacker är något helt annat: ett slags it‑sabotage.

[arbetsmiljö] [stress] [ändrad 1 november 2018]

pre and post mail tension

(PPMT) – e-poststress – psyko­­logiska spänningar som har att göra med e‑post, till exempel upp­­rörd­­het, irrita­tion, person­­liga kon­­flikter, otålig­­het. Det är an­vändarnas attityd till e‑post som or­sakar PPMT, inte e‑posten som sådan. – Be­­näm­ningen myntades i en forsknings­­rapport från 2003, be­­ställd av Yahoo (borttagen från internet). – Se också inter­net­­beroende och social över­­belastning.

[stress] [ändrad 11 september 2019]