informationsöverbelastning

(information overload) – stress på grund av för mycket in­formation. – Den drabbade har svårt att klara sina arbets­upp­gifter därför att hon har svårt att över­blicka, välja ut och för­stå all in­formation som är till­gänglig. En stor del av hennes tid kan gå åt till att gå igenom, sortera och kasta e‑post och annat, varav det mesta är värde­löst för henne. – Ut­­trycket blev vanligt på 1990‑talet när inter­net blev all­mänt till­­gäng­ligt. Man talar också om in­formation pollution. – Se också inter­net­beroende.

[stress]