sociala medier

(social media) – tjänster på internet för kontakter, diskussioner och in­forma­tions­utbyte. De som an­vänder tjänsterna bidrar med huvud­delen eller en stor del av inne­hållet. – Som sociala medier räknas sociala nät­verk, bloggar med kom­men­tarer, mikro­bloggar (som Twitter), dis­kus­sions­forum, sociala bok­märken, wikier och forum där an­vändarna delar med sig av musik, foton och filmer och kom­men­terar dem. Sociala medier är också sajter där an­vändarna ut­byter re­kom­men­da­tioner och tips. (Se också webb 2.0.) – Sociala medier inne­håller till stor del an­vändar­skapat inne­håll, medan platt­formen för pub­li­ce­ringen oftast till­handa­hålls av ett före­tag. Även virtu­ella världar kan räknas som sociala medier. – Se också definition i Kungliga bibliotekets termordlista, sidan 14.– Sveriges Radio har gett ut en hand­bok i sociala medier för jour­na­lister. Den kan laddas ner gratis (länk). – Jäm­för med sociala nät­verk, sociala program och community samt med blottar­kultur.

[sociala medier]