sociala medier

tjänster på internet för kontakter, diskussioner och informa­tions­utbyte. De som an­vänder tjänsterna bidrar med huvud­delen eller en stor del av inne­hållet. – Som sociala medier räknas sociala nät­verk, bloggar med kommentarer, mikro­bloggar (som Twitter), diskussionsforum, sociala bokmärken, wikier och forum där användarna delar med sig av musik, foton och filmer och kom­men­terar dem. Sociala medier är också sajter där användarna ut­byter re­kom­men­da­tioner och tips. (Se också webb 2.0.) – Sociala medier inne­håller till stor del an­vändar­skapat inne­håll, medan plattformen för pub­li­ce­ringen oftast till­handa­hålls av ett före­tag. Även virtu­ella världar kan räknas som sociala medier. – På engelska: social media. – Se också definition i Kungliga bibliotekets termordlista, sidan 14. – Sveriges Radio har gett ut en hand­bok i sociala medier för jour­na­lister. Den kan laddas ner gratis (länk). – Jäm­för med sociala nät­verk, sociala program och community samt med blottar­kultur.

[sociala medier] [ändrad 22 augusti 2018]