NAND

(not AND) – inte båda, icke och – ett logiskt villkor som används i programmer­ing. Det är motsatsen till villkoret AND, se konjunktion. – AND betyder att av två påståenden måste båda vara sanna; NAND betyder att minst ett av påståendena, eller båda, måste vara falskt. – Exempel: villkoret ”regn NAND snö” godkänner ”regn men inte snö”, ”snö men inte regn”, ”varken snö eller regn”, men inte ”regn och snö”. NAND‑villkoret kan också tillämpas på fler än två påstå­enden: ett eller flera av påståendena får då vara sanna, men inte alla. Alla andra logiska villkor kan skrivas som kombinationer av NAND‑villkor. – Jämför med NOR. – NAND flash memory, NAND‑minne, är en av huvudtyperna av flashminne. Det syftar på att transis­to­rerna i minnescellerna är sammankopplade enligt det logiska villkoret NAND: bara om alla transistorerna i cellen får en hög ingående spänning (=sant) blir det en låg utgå­ende spänning (=falskt). – En sannings­värde­tabell för NAND ser ut så här:

– Påståendena A och B får inte båda vara sanna” (A NAND B) :

A B A NAND B
sant sant falskt  
sant falskt sant
falskt sant sant
falskt falskt sant

[förkortningar på N] [logik] [programmering] [ändrad 14 november 2018]

NOR

(not OR) – inget av två eller flera; varken A eller B. – NOR är ett logiskt villkor som används i program­me­ring: av två påståenden måste båda vara falska. (Exempel: Är du sjukskriven? Har du egen firma? Om du svarar nejbåda frågorna har du rätt till arbetslöshetsersättning – annars inte.) – NOR är negationen av (motsatsen till) det logiska villkoret OR, närmare bestämt till det som i logik heter inklusiv disjunk­tion. Inom programmering är NOR intressant därför att alla andra logiska villkor kan skrivas som kombinationer av NOR‑villkor. Villkoret NOR kan breddas till att gälla fler än två påståenden. Då måste alla påståendena vara falska. – Kallas på svenska också för neller. – Jäm­för med NAND. – NOR flash är en av huvudtyperna av flashminne. Transistorerna i en minnes­cell följer vill­koret NOR: det räcker med att en av transistorerna tar emot en hög ingå­ende spänning (=sant) för att hela cellen ska ge ifrån sig en låg utgående spänning (=falskt). – En sanningsvärdetabell för NOR ser ut så här:

– Inget av påståendena A och B är sant (A NOR B) :

A B A NOR B
sant sant falskt
sant falskt falskt
falskt sant falskt
falskt falskt sant

[förkortningar på N] [logik] [programmering] [ändrad 6 november 2021]

NMT

  1. – Nordisk mobiltelefoni – det första mobiltelefonnätet av modern typ. Det var cellbaserat, och det var i drift från 1981 till 2007. NMT var ett analogt mobiltelefonnät som byggdes upp gemensamt i de nordiska länderna. Det räknas i efterhand som generation ett (se mobiltelefon). – Det första NMT‑nätet togs i bruk i Saudiarabien 1981. Kort därefter togs NMT 450 i drift i Norden. Det sände på 450 megahertz. Ett andra nät invigdes 1986. Det använde frekvensen 900 megahertz, och kallades följaktligen för NMT 900. Under 1990‑talet överflyglades NMT av GSM (generation två). Det ledde till att NMT 900 togs ur drift den 31 december 2000. Det äldre nätet, NMT 450, fanns kvar till 2007;
  2. – företaget Nordisk Mobiltelefon Sverige, se Net 1;
  3. – Nordic Medtest – ett svenskt företag som testar digital utrustning för hälsa, se nordicmedtest.se;
  4. – se neural maskinöversättning.

[företag] [förkortningar på N] [mobilt] [språkteknik] [ändrad 27 maj 2020]

NGMN

  1. – next generation mobile networks – syftar vanligen på 4g, men kan också syfta på 5g;
  2. – Next genera­tion mobile networks alliance – en bransch­orga­nisa­tion för operatörer och andra före­tag som ut­vecklar, säljer och an­vänder mobila nät­verk. Orga­nisa­tionen är numera in­riktad på det som kallas för 5g. – Se ngmn.org. – Jäm­för med 5G-PPP.

[förkortningar på N] [mobilt] [organisationer] [ändrad 4 oktober 2o19]