NetzDG

Netzwerkdurchsetzungsgesetz – tysk lag mot näthat och falska nyheter. – Lagen, som antogs av Förbundsdagen i juni 2017, ålägger sociala medier att ta bort uppenbart olagliga inlägg inom 24 timmar. Om de inte gör det kan de dömas att betala höga straffavgifter. I mer tveksamma fall har de sju dagar på sig att pröva om inlägget är olagligt och att sedan, om så befinns vara fallet, ta bort det. – Lagen har mött skarp kritik för att den leder till självcensur – sociala medier kommer hellre att ta bort tveksamma inlägg än att riskera höga böter – och bland annat Facebook anser att lagen strider mot den tyska grundlagen. NetzDG gäller för sociala medier, men inte för tidningar och tidskrifter. – Netzwerkdurchsetzungsgesetz kan översättas med ”nätverksverkställighetslag”. Lagens fullständiga namn är Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken. Den är också känd som Facebook-Gesetz, Facebooklagen. – Lagtexten finns på denna länk.

[desinformation] [förkortningar på N] [lagar] [näthat] [18 april 2018]

NISÖ

Nationell informationssäkerhetsövning – en svensk övning där offentliga och privata aktörer övar sig i att hantera allvarliga hot och störningar av  informationssäkerheten. NISÖ arrangeras av MSB och har genomförts tre gånger: 2010, 2012 och 2018. – Se MSB:s webbsidor.

[förkortningar på N] [samhällsskydd] [ändrad 26 juni 2019]

NIS

NIS-direktivet – EU-direktiv från 2016 om säkerhet i it‑nätverk. Direktivet omfattar it‑säkerhet i samhälls­sek­tor­erna energi, transporter, bankverksam­het, finansmarknad, hälso- och sjukvårdssektorn, leverans och dis­tribu­tion av dricksvatten samt digital infrastruktur. Det full­ständ­i­ga namnet är Europaparlamentets och rådets direktiv av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EU 2016/1148). – Ett förslag om hur NIS‑direktivet skulle införas i svensk lag fanns i den statliga utredningen In­for­ma­tions­säker­het för sam­hälls­vikt­iga och digitala tjänster (SOU 2017:36, se denna länk). Det infördes 2018. Hela texten till NIS finns på denna länk.

[eu] [förkortningar på N] [it-säkerhet] [8 augusti 2019]

NFMI

near-field magnetic induction – teknik för trådlös dataöverföring med användning av ett modulerat magnetfält. (De flesta andra trådlösa tekniker använder elek­tro­mag­ne­tisk strålning, alltså radiovågor.) – NFMI har kort räckvidd, två—tre meter, vilket i många sammanhang är en fördel. För många slags trådlös kom­mu­ni­ka­tion, som trådlösa hörlurar och annan kroppsburen utrustning, finns det inget behov av längre räckvidd. Utanför sfären med två—tre meters radie är det praktiskt taget omöjligt att avlyssna NFMI, vilket höjer säkerheten. NFMI är också okänsligt för sådana stör­ningar som kan drabba radiobaserad kom­mu­ni­ka­tion, liksom för avsiktliga försök att störa. – Tekniken har utvecklats av den amerikanska företaget Freelinc (länk) och marknadsförs i mitten av 2010‑talet som ett bättre och säk­ra­re alternativ till blue­tooth. – Läs också om NFMC.

[förkortningar på N] [trådlöst] [ändrad 4 april 2017]

NiFi

Apache NiFi – system som hanterar dataflödet i stora it‑system. Det kallas ibland för datalogistik. Ett grafiskt användargränssnitt visar i realtid all förflytt­ning av data och indikerar fel. Användaren kan ingripa och styra om dataflödet vid behov. – NiFi utvecklades av den amerikanska signalspaningsmyndigheten NSA under namnet Niagara Files, därav NiFi (uttalas najfaj). NSA släppte senare projektet med öppen källkod. Apache Soft­ware Foundation tog 2014 över utvecklingen. – Se nifi.apache.org.

[data] [förkortningar på N] [it-system] [ändrad 14 november 2017]