mobiltelefon

(cellphone, cell phone, cellular phone, mobile phone)trådlös telefon som kan användas i ett stort område i större delen av ett eller flera länder, eller i hela världen, och som kan användas för telefoni även när man färdas i hög hastighet med bil eller tåg.

 • Smarta mobiler är mobiltele­foner som kan hantera e‑post och webbsidor samt köra program (appar) som an­vänd­aren installerar;
 • Funktionstelefoner har en del funk­tioner utöver de grund­lägg­ande, till exempel kamera, spel och musikspelare;
 • Ringtelefoner är de enklaste mobil­tele­fon­erna som klarar telefonsamtal och SMS, och har ett fåtal förinstal­le­rade program, som telefonbok och kalender.

– Generationer: Mobiltelefonerna delas in i generationer. Generationsnumre­n 1—2 har tillkom­mit i efterhand, och ge­ne­ra­tion 0 har num­re­rats i dubbel efter­hand:

 • Generation 0 kom på 1950‑talet. Tele­fon­er­na och sändar- / mottagarutrust­ningen var per­ma­nent inbyggda i bilar;
 • – Generation 1, NMT, togs i drift på 1980‑talet och var analog;
 • – Generation 2, GSM var det första digitala mobiltelefonsystemet, och kom på 1990-talet;
 • 2,5g var en skämtsam beteckning på GPRS och liknande tekniker som gjorde GSM‑nätet snabbare;
 • 3g kom i början av 00‑talet och gav möj­lig­het att över­föra webb­sidor med accep­tabel hastig­het. Det var den första ge­ne­ra­tionen som kallades för gene­ra­tion från början;
 • – 3,5g är, liksom 2,5g, en skämtsam beteckning på vidare­ut­veck­lingar av 3g;
 • 4g kom igång i slutet av 00‑talet och klarar till exempel videokonferenser;
 • 5g är på väg att bli verklighet i slutet av 2010‑talet. Det är ett system med mycket hög band­bredd, men också med kort räck­vidd. Det kommer att kräva särskilda bas­stationer inomhus.
 • – se också 6g.

– Alla generationer utom generation noll är cell­base­rade, det vill säga att radio­signal­erna till tele­fon­erna för­medlas av ett nät av bas­sta­tioner som, var för sig, har be­gränsad räckvidd. Nätet måste alltså i varje ögon­blick veta var varje mobil­tele­fon befinner sig och också kunna hantera över­läm­ning av på­gå­ende samtal (handover) från en bas­station till en annan.

[it-historia] [mobilgenerationer] [mobiltelefoner] [ändrad 19 februari 2022]