analog

om information: inspelad eller avbildad som en kon­ti­nu­er­lig signal eller bild med steg­lösa för­­änd­ring­ar – alternativet till digital. – Ana­log information finns bland annat på vinylskivor, kassett­­band, video­­band och kemisk film. Man kan säga att analoga upp­tag­ningar görs genom att det som man mäter eller spelar in direkt, eller genom flera led, påverkar mediet som lagrar informationen. Om man till exempel betraktar spåren på en LP‑skiva på nära håll ser man hur ljud­spåren motsvarar för­änd­ringar i musiken. Djupt och brett spår betyder starkt ljud. Men digital upp­tag­ning innebär däremot att man först mäter ljus, ljud eller annat och sedan sparar mätvärdet, vanligt­vis som ettor och nollor. Om man i ett mikroskop betraktar en musik‑CD eller en DVD får man ingen bild av vad som finns på disken. – Ex­empel på analog kommunikation är traditio­nell radio, tv, tele­fon och det gamla NMT‑nätet. – Information i analog form har mellan­­lägen, medan digital teknik sparar in­forma­tion­en i form av hela tal med en på förhand bestämd nog­­grann­­het. (Ett berg som mäts digitalt uppges vara antingen exakt 345 eller exakt 346 meter högt, om det mäts i meter, men om samma berg mäts analogt blir det troligen lite över, lite under eller ”ganska precis” 345 meter eller 346 meter.) – Nack­­delen med analog informa­tion är att den försäm­ras varje gång man kopi­erar den. Det är främst där­för som datorer arbetar med digital teknik. Analoga in­spel­ning­ar av bild eller musik är i original minst lika bra som digitala in­spel­ningar, för­ut­satt att omständigheterna i övrigt är lik­värdiga. Många hävdar dessutom att den digitala tekniken tar bort de finaste nyans­er­na. Men analoga in­spel­ningar försämras, till skillnad från digitala, varje gång man spelar dem, och de kan inte kopieras utan kvalitets­­för­­lust. Digitala inspelningar ger däremot samma resultat i ljud och bild så länge de är läsbara, det vill säga så länge som det går att skilja ettor från nollor. – Ordet: Analog kommer av grekiska ana och logos. Det kan över­­sättas med proportio­nell (mot), överens­­stäm­mande (med), lik­­formig. Ordet har använts i vetenskap sedan början av 1800‑talet. Inom it har det an­vänts sedan 1940‑talet som mot­sats till digital. (Strikt språkligt skulle motsatsen vara katalog, men orden analog och katalog har uppkommit oberoende av varandra.) Inom it stavas det på engelska alltid analog, men i andra sammanhang stavas det ana­logue på brittisk engelska och analog på amerikansk engelska.

[fysik] [ljud och bild] [språktips] [ändrad 16 juli 2017]