WarGames

en film från 1983 där en ung dator­entusiast lyckas avstyra kärnvapenkrig. – Han håller den amerikanska krigsmaktens datorcentral fullt upptagen med att spela luffarschack så att den inte kan starta kärnvapenvedergällning mot ett icke existerande sovjetiskt angrepp. Filmen hette WarGames även i Sverige. – Huvudpersonen David kan vara det första exemplet på en Hollywood hacker. Det är troligen WarGames som har gjort att ordet war används om ett slags uttöm­mande attacker och andra tilltag. – Se IMDb (länk). – The war game (Krigsspel) (länk) är en fingerad dokumentärfilm från 1965 av Peter Watkins (länk).

[film] [hackare] [ord på war] [ändrad 8 september 2021]

informationskrig

angrepp mot fiendens informationsförmedling genom:

  • – försök att slå ut radio, tv, internet och andra kommunikationer;
  • – störningar eller:
  • – utsändning av egen propaganda eller desinformation.

– Detta kan pågå även i fredstid. Målet är fiendens krigsmakt, men också massmedier och allmänheten. Det är en kombination av cyberkrig­föring, telekrigföring och psykologisk krig­föring, se informationspåverkan. – Ordet informationskrig används också i mer allmän betydelse om propagandakam­panjer. – På engelska: information warfare.

[desinformation] [krig] [ändrad 21 juni 2022]

cyberkrigföring

(cyber warfare, cyberwarfare) – angrepp mot fiendens it‑infrastruktur. – Cyber­krig­föring går ut på att slå ut, sabotera eller mani­pu­lera fiendelandets tele- och datakommunika­tion på ett sätt som även drabbar civila. Angriparen kan vilja använda nätet för att slå ut kraftverk, transporter, flygplatser och myndigheter. Angriparen kan också använda nätet för att sprida falsk eller vilseledande infor­mation, eventuellt genom att hacka sig in på det angripna landets nyhetsmedier och andra informationskanaler. Givet­vis riktar sig angreppen även mot försvarsmakten. Det handlar i hög utsträckning om samma slags angrepp och intrång som kriminella hackare gör, fast med större resurser. – Cyberkrig­föring pågår även i freds­tid (se hybridkrig). Man kan till exempel installera botnät i ett annat lands it‑system för att kunna aktivera det om det blir krig. Det förekommer också sabotage utan att det formellt är krig. – Liknande angrepp som huvudsakligen riktar sig mot det angripna landets krigs­makt kallas traditionellt för telekrigföring, på engelska electronic warfare. – En övergripande term är in­for­ma­tions­krig.

[it-säkerhet] [krig] [ändrad 18 april 2020]

telekrigföring

störning eller utslagning av fiendens elek­tro­niska spanings- och kommunikations­utrust­ning. Till exempel att göra radar, GPS, sensorer samt tele- och datakommunika­tion oanvändbara. I telekrigföring ingår också att skydda den egna utrustningen från angrepp. Ryska krigsmakten uppgavs i mitten av 2010‑talet ha avance­rad teknik för telekrigföring. – På engelska: electronic warfare. – Jäm­för med cyberkrigföring och informationskrig samt hybridkrig.

[krig] [ändrad 21 januari 2020]

cyberchief

beteckning på chefen för USA:s Cyber command. Det är den avdelning inom krigs­makten som har till uppgift att försvara USA mot så kallad cyberkrigföring, alltså försök att sabotera, infiltrera eller slå ut it-näten.

[krig] [ändrad 8 januari 2018]