cyberkrigföring

(cyber warfare) –– angrepp mot fiendens it-infrastruktur. –– Cyber­krig­föring går ut på att slå ut, sabo­tera eller mani­pu­lera fiende­landets tele- och data­kommu­nika­tion på ett sätt som även drabbar civila. Angriparen kan vilja använda nätet för att slå ut kraft­verk, trans­porter, flyg­platser och myndig­heter. An­gri­paren kan också använda nätet för att sprida falsk eller vilse­ledande infor­mation, even­tu­ellt genom att hacka sig in på det angripna landets nyhets­medier och andra infor­ma­tions­kanaler. Givet­vis riktar sig angreppen även mot för­svars­makten. Det handlar i hög ut­sträck­ning om sådana angrepp och intrång som krimi­nella hackare gör, fast med större resurser. – Cyber­krig­föring pågår även i freds­tid. Man kan till exempel installera bot­nät i ett annat lands it-system för att kunna aktivera det om det blir krig. Det före­kommer också sabotage utan att det formellt är krig. – Liknande an­grepp som huvud­sak­ligen riktar sig mot det an­gripna landets krigs­makt kallas traditionellt för tele­krig­föring, på engelska elec­tronic war­fare. – En över­grip­ande term är in­for­ma­tions­krig.

Dagens ord: 2016-06-03