cyberkrigföring

(cyber warfare) – angrepp mot fiendens it-infrastruktur. – Cyber­krig­föring går ut på att slå ut, sabo­tera eller mani­pu­lera fiende­landets tele- och datakommu­nika­tion på ett sätt som även drabbar civila. Angriparen kan vilja använda nätet för att slå ut kraft­verk, trans­porter, flyg­platser och myndigheter. Anriparen kan också använda nätet för att sprida falsk eller vilseledande infor­mation, even­tu­ellt genom att hacka sig in på det angripna landets nyhets­medier och andra infor­ma­tions­kanaler. Givet­vis riktar sig angreppen även mot för­svars­makten. Det handlar i hög ut­sträck­ning om sådana angrepp och intrång som kriminella hackare gör, fast med större resurser. – Cyber­krig­föring pågår även i freds­tid (se hybridkrig). Man kan till exempel installera bot­nät i ett annat lands it-system för att kunna aktivera det om det blir krig. Det förekommer också sabotage utan att det formellt är krig. – Liknande an­grepp som huvud­sak­ligen riktar sig mot det an­gripna landets krigs­makt kallas traditionellt för telekrig­föring, på engelska elec­tronic warfare. – En övergrip­ande term är in­for­ma­tions­krig.

[it-säkerhet] [krig] [ändrad 18 april 2020]

Dagens ord: 2016-06-03