Early warning project

ett it-system som varnar för hotande folkmord. – Early warning project har ut­veck­lats på Holo­caust museum (länk) i Washington DC, och pre­sen­te­rades i september 2015. Det bygger på avan­ce­rad analys av stora datamängder (big data) och in­for­ma­tion från experter. – Se earlywarningproject.com.

[analys] [politik] [ändrad 15 november 2018]

R

Märket för programspråket R. Bokstaven R över en oval.ett programspråk avsett för statistik och analys av stora data­mängder. – R är ett alterna­tivt utförande av ett annat program­språk, S. R har utveck­lats inom GNU-pro­jektet och är därför fri mjukvara, medan S har utveck­lats på Bell Labs. Språket har funnits sedan 1993, men har fått ny aktu­ali­tet i mitten av 2010‑talet på grund av intres­set för big data och avan­ce­rad analys. Språket uppges 2015 ha flera miljoner använ­dare. – Språket R för­valtas av The R Foundation, se r-project.org. För att stödja användare av R bildade Linux Foundation i juni 2015 organisationen R Consortium, se r-consortium.org, med stöd av bland annat R Foun­dation, Google, Microsoft och Oracle.

[analys] [programspråk] [ändrad 22 augusti 2017]

audio mining

utvinning av data från ljudfiler. Talad information omvandlas till text som sedan analyseras, och som kan sparas i databaser på ett systematiskt sätt. Detta är användbart till exempel för analys av information från tele­fon­sam­tal med kundtjänst. – Observera att det är något annat och mer avan­ce­rat än enbart taligenkänning. – Uttrycket anspelar på data mining, data­ut­vin­ning. – Jäm­för med audio indexing.

[analys] [ljudinspelningar] [ändrad 28 juni 2017]

beslutsutveckling

(decision engineering) – analys av stora datamängder (big data) med målet att underlätta besluts­fattande. Alltså en typ av beslutsstöd. Målet är alltså inte att hitta så mycket information som möjligt i till­gängliga data, utan att sortera fram sådant som behövs som besluts­underlag. En aspekt är att man måste reducera informations­mängden så att den blir över­blick­bar, samtidigt som den ger en god helhetsbild. – Besluts­utveckling kallas också för decision management – beslutshantering.

[analys] [företag och ekonomi] [ändrad 31 oktober 2019]

kvalitativ dataanalys

inom samhällsvetenskap: dataanalys som inte bara utgår från kvantitativa data (hur mycket, hur många, när, var), utan också kvalitativa data (varför, hur; omdömen). – På engelska: qualitative data analysis, förkortat QDA.

[analys] [ändrad 24 januari 2019]

Ascential

det som blev kvar av In­formix efter att IBM i april 2011 köpte större delen av verk­sam­heten. As­cen­tial Soft­­ware le­ve­re­ra­de verk­tyg för om­­världs­­be­vak­ning och hantering av värde­­full före­­tags­in­for­ma­tion. 2005 köpte IBM även Ascential. Varumärket Ascential används inte längre. –Se IBM:s webb­sidor (länk).

[analys] [företag] [uppköpt] [ändrad 7 juni 2017]