data

information i en sådan form att den kan be­arbetas med automatiska eller manuella metoder. – Internationella stan­dard­i­se­rings­orga­nisa­tionen ISO definierar data som ”tolknings­bar re­presentation av information på ett formali­serat sätt som lämpar sig för kommunikation, tolkning eller be­arbetning (av människor eller med automatiska metoder)”. – Ett annat sätt att ut­trycka skill­naden är att data är betydelsebärande teckenföljder som kan behandlas mekaniskt, alltså utan hänsyn till det sammanhang som tecknen är hämtade från. En serie tal kan adderas utan att man behöver veta ifall det är posterna på ett köpkvitto eller folkmängden i Norrbottens kommuner. Om man vet vilket är det information. I mer allmän betydelse är data uppgifter som är, eller förväntas vara, förhållandevis exakta och finkorniga. Man kan också säga att data är sådan information som kan passas in i tabeller; information om­fattar också text­­dokument, bilder, filmer, ljudinspelningar och annat. – Se också DIKW. – På 2010‑talet har data på engelska blivit ett trendigt ord igen: det an­vänds om stora datamängder och metoder för att ut­vinna information ur dem, se till exempel big data;

  1. – data är plural av det latinska ordet datumdet som är givet. Men i nu­tida svenska är data och datum (som i almanackan) två olika ord;
  2. – data som i databehandling är plural. Man skriver alltså ”mina data, nya data”. (Jämför med kläder, som också bara finns i plural.) Behöver man en singularform blir det uppgift. I statistik och analys talar man också om datapunkter.  – Se Datatermgruppen (länk);
  3. – när data- används som förled ska det ofta tolkas som kort­­form av datateknik, inte som ordet data fristående (i denna ordlista står det som regel datorteknik);
  4. – heter det dataföretag eller dator­företag? Den vanliga regeln är att man använder för­­leden dator- när det handlar om hårdvara. För­leden data- använder man naturligtvis om data (upp­gifter), men också när det handlar om dator­­program. Den över­gripande termen är data-. IBM, som till­­verkar både hård­­vara och mjuk­vara, kallas alltså för ett data­företag, eller kanske hellre för ett it‑företag;
  5. – på engelska ofta: data i be­ty­delsen stor data­mängd som kan ana­ly­seras på olika sätt. (Däremot an­vänds inte data på engelska i betydelsen data­teknik, som på svenska.) Engelska data science handlar om datautvinning och dataanalys. Det som på svenska ibland heter data­­veten­skap heter computer science på engelska.
  6. – sådana datum som står i al­ma­nackan heter på svenska datum både i ental och i fler­tal – ett datum, flera datum;
  7. rådata är data som inte har granskats, sållats eller analyserats;
  8. – allmän beteckning på de ettor och nollor som förmedlas i datakommunikation.

– Bakgrund: Det var IBM som in­förde ordet data i datortekniken. De första datorerna hade använts för mate­ma­tiska be­räkningar inom teknik och veten­­skap. På engelska kallades datorer då som nu för computers, och de första svenska datorerna kallades för kal­kyla­torer. IBM, som redan i decenni­er hade sålt hål­korts-­maskiner till företag, an­­passade datorer till hålkortstekniken och ville få före­­tagen att köpa dem för att hantera kundregister, löner och liknande. Men IBM fruktade att före­­tagen skulle tycka att en avancerad räkne­maskin, en computer, var en alltför komplicerad maskin för de relativt enkla be­­räk­ningar som hanterades med hålkort. IBM började därför tala om data processing – data­­be­hand­ling, i stället för computing. Men på engelska var det computing som vann i det långa loppet. (Se Thomas J Watsons memoarer, IBM & son.) – På svenska kallades de första datorerna för kalkylatorer.

[data] [språktips] [ändrad 8 februari 2021]

Dagens ord: 2017-01-27