näthat

förolämpningar och hotelser som framförs genom internet, och som har att göra med den utsattas åsikter, hudfärg, religion, kön, sexuella läggning, utseende eller funktionsvariation. Näthat behöver inte nödvändigtvis framföras så att den som det gäller tar del av det. – Näthat är kriminaliserat enligt förslag i utredningen Integritet och straffskydd (länk), som lades fram i februari 2016. Regeringen la fram förslaget i september 2017 som proposition 2016 17:222 med namnet Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Propositionen finns som pdf här. Den gäller som lag sedan den 1 januari 2018. – En undersökning av näthat på forumet Flashback, gjord 2020 av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, finns på denna länk.  – Näthat kallas också för digitalt hat. Läs också om nätmobbning, näthatare och näthot.

[lagar] [näthat] [ändrad 2 april 2021]

Dagens ord: 2017-01-14