cyborg

(cyber-organism) – kombi­na­tion av levande varelse och dator: människa eller annan levande varelse som har it‑system fast in­byggda i kroppen för att förbättra sinnes­organ, minne, intelli­gens, kommu­nika­tion eller rörelseför­måga. För­kortas ofta till bara borg. – Jäm­för med fyborg. – Se också android.

[ord på -borg] [ändrad 15 april 2017]

borg

  1. Borg – tidigare namn på det operativsystem som Google använder internt för att driva sina tjänster. Det är utvecklat för att kunna hantera Googles enorma databaser som, bland annat, Googles sökmotor och Gmail bygger på. Borg kallas ofta för cluster scheduler”, eftersom dess största utmaning är att se till att jobben i Googles it-system med tusentals eller miljontals samtidiga användare schemaläggs på bästa möjliga sätt. – 2013 kom en ny version som heter Omega. Det finns också en version som har släppts med öppen källkod, Kubernetes. – Se denna tekniska artikel från ACM (länk) och denna tekniska artikel från Google (länk);
  2. – kort för cyborg – en människa som delvis är en maskin. – Se också Borg complex;
  3. – se Anita Borg†.
  4. The Borgborgerna – ett slags människoliknande varelser i tv-serien Star Trek, fientliga mot mänskligheten;
  5. The Borg – beteckning på Microsoft, troligen anspelande på borgerna (se ovan).

[ord på -borg] [operativsystem] [personer] [ändrad 18 juni 2018]

Borg complex

teknikdefaitism, ”borgkomplex” – tron att en viss teknisk ut­veckling eller införande av ny teknik är ound­viklig, och att mot­stånd därför är meningslöst. – Ordet borg är här hämtat från tv‑serien Star trek. Där stod det för ett slags varelser som var till hälften datorer, och som under­kuvade och absorbe­ra­de andra arter. (Se också cyborg.) – Ut­trycket Borg complex myntades 2012 av Michael Sacasas på bloggen The frailest thing, se här. Tidigare, 2006, hade journalisten Paul Andrews använt ut­trycket Borg love i samma betyd­else, se här. – För motsatsen, se luddit.

[borgar] [it-liv] [jargong] [ändrad 29 december 2019]

cybug

cyborg bug – levande insekt som har försetts med elektro­nik så att den kan styras av människor och samla in infor­mation som kan sändas vidare med radio. – Cybugs är ett för­slag från ameri­kanska krigs­maktens forskningsinstitut DARPA, och har hittills inte förverk­li­gats. Tanken bakom förslaget är att man ska kunna använda insektens rörelse­förmåga samt driva elektron­iken med in­sektens energi. Elektro­niken ska opereras in i insekten redan på larvstadiet. – Namnet: Cybug an­spelar på cyborg, och inne­håller också bug – insekt, kryp, ohyra (se också bugg). – En mer formell beteck­ning på cybug­projektet är Hi-Mems: Hybrid insect micro‑electromechanical system.

[borgar] [forskning och experimentell teknik] [ändrad 10 december 2018]

fyborg

(functional cyborg) – alternativ till cyborg: människa som använder it för att förbättra sinnesorgan, minne, intelligens, kom­mu­ni­ka­tion eller fysisk förmåga; men tekniken finns utanför människokroppen och är inte, som hos en cyborg, permanent inopererad i kroppen. Termen har myntats av den amerikanska forskaren Gregory Stock (länk).

[ord på -borg] [ändrad 29 april 2019]