cyborg

(cyber-organism) – kombi­na­tion av levande varelse och dator: människa eller annan levande varelse som har it‑system fast in­byggda i kroppen för att förbättra sinnes­organ, minne, intelli­gens, kommu­nika­tion eller rörelseför­måga. För­kortas ofta till bara borg. – Jäm­för med fyborg. – Se också android.

[ord på -borg] [ändrad 15 april 2017]