voice of the customer

(VOC) – systematisk process för att fånga kunders önskemål, preferenser och aversioner. – VOC‑processen görs under utvecklingen av nya produkter eller andra nyheter. Det inbegriper både djupintervjuer med individuella kunder och enkäter i större grupper. Det är alltså något som görs i förväg. – Kallas också för voice of the consumer.

[företag och ekonomi] [produktutveckling] [30 september 2021]

leverantörshantering

företags hantering av relationerna med leverantörer av produkter och tjänster. – Leverantörshantering beskrivs ibland som principerna för kundvård tillämpade på leverantörer. Syftet med leverantörshantering är dels att skapa goda relationer med existerande leverantörer (så att kunden får bra pris, förtur till eftersökta produkter och annat), dels att undvika att företaget låser sig vid enstaka leverantörer. Leverantörshantering eller leverantörsrelationshantering görs med särskilda program för ändamålet. Termen, på engelska vendor relationship management, VRM, har varit i bruk sedan runt år 2000.

[företag och ekonomi] [produkter och tjänster] [22 september 2021]

jobbutläggning

(out-tasking) – det att ett företag ger ett annat företag i uppdrag att utföra en del arbetsuppgifter som det första företaget annars utför självt. – Jobbutläggning är snävare än utkontraktering (outsourcing). Det utförande företaget blir en underleverantör, inte en kontrakterad producent. – Man kan säga att jobbutläggning brukar vara en tillfällig lösning vid arbetstoppar och hög efterfrågan, medan utkontraktering är avsedd som en beständig lösning. – Det engelska ordet kan också stavas outtasking.

[företag och ekonomi] [innovation och produktion] [31 augusti 2021]

återkoppling

(feedback) – det att en process påverkas av sitt eget resultat. Det är från början en teknisk term från styr- och reglerteknik. Processens resultat mäts och mätresultatet matas tillbaka i processen för att styra resultatet i önskad riktning. Ett välkänt exempel är termostater. Återkoppling förekommer också i tekniska system utan att det är avsett att göra det, och termen används också om naturliga fenomen.

  • Positiv återkoppling är förstärkande. Om processen producerar mer så får återkopplingen den att producera ännu mer;
  • Negativ återkoppling är försvagande. Det används ofta för att hålla resultatet under ett förinställt värde.
  • – Det finns vanligtvis gränsvärden för både positiv och negativ återkoppling.

– Termen återkoppling används främst (men inte enbart) när regleringen sker med automatiska metoder. Ett undantag är akustik, där återkoppling, feedback eller rundgång står för det tjutande ljud som kan uppstå när ljudet från en högtalare går in i en mikrofon som är ansluten till högtalaren genom en förstärkare: ljudet går då i en slinga från mikrofon till förstärkare till högtalare och tillbaka till mikrofonen och förstärks för varje varv tills ljudstyrkan når högsta möjliga. Detta är oftast oönskat, men används ibland som avsedd effekt. – I mer allmän betydelse används återkoppling eller feedback i betydelsen synpunkter på något.

[innovation och produktion] [ljud och bild] [26 april 2021]