jobbutläggning

(out-tasking) – det att ett företag ger ett annat företag i uppdrag att utföra en del arbetsuppgifter som det första företaget annars utför självt. – Jobbutläggning är snävare än utkontraktering (outsourcing). Det utförande företaget blir en underleverantör, inte en kontrakterad producent. – Man kan säga att jobbutläggning brukar vara en tillfällig lösning vid arbetstoppar och hög efterfrågan, medan utkontraktering är avsedd som en beständig lösning. – Det engelska ordet kan också stavas outtasking.

[företag och ekonomi] [innovation och produktion] [31 augusti 2021]

Dagens ord: 2021-09-10