cad

  1. – computer assisted (eller aided) design –– teknik för att göra rit­ningar och kon­struk­tioner på dator­skärm. – Äldre program för cad var ofta två­dimen­sio­nella och efter­liknade tradi­tio­nell teknisk rit­teknik. Numera används tre­dimen­sio­nell visu­ali­se­ring, och cad-rit­ningen kan tas som under­lag för rapid proto­typing, till­­verk­ning med 3d‑skrivare, eller för att direkt styra till­­verk­nings­processen (se cam). – Se också building infor­ma­tion manage­ment. – Läs också om Ivan Sutherland;
  2. – se cybercad.

produktionslogistik

(supply chain management, förkortat scm) – programsystem för att orga­ni­sera det nätverk av leve­ran­törer, underleverantörer, transporter och lagring (logi­stik) som behövs för ett företags verksamhet – pro­duk­tions­logistik­kedjan. Man brukar dela in produktionslogistik i tre huvud­kate­go­rier:

  • logistik – hantering av transporter och global handel;
  • produktionsplanering – planering av tillgång och efterfrågan samt för­sälj­ning och drift:
  • lagerhantering – hantering av lagerutrymmen, lagerhållning och opti­me­ring, samt optimering av leveransnätverket.

[ekonomi]

3d-skrivare

maskin som framställer tredimensionella materiella föremål efter rit­ningar som gjorts i dator (se CAD och physible3d‑ritning). – 3d‑skriv­are kan bland annat arbeta med:

  • – papper som lamineras (limmas ihop av många tunna skikt);
  • – gips i många lager;
  • – trä eller metall som fräses;
  • – eller flytande plast som härdas med laser (se computed axial lithography).

– Metoden att framställa föremål i tomma luften (till skillnad från att gjuta dem med formar) eller i en vätska kallas för fri­form­ning, friformsframställning eller additiv till­verk­ning. – 3d‑skriv­are används för framställning av enstaka modeller, rapid prototyping eller rapid fab, och för framställning av föremål i korta serier, direct digital manufacturing, DDM. Sedan mitten av 2010‑talet finns 3d‑skrivare för hobbybruk att köpa för några tusen kronor. Samtidigt framställs komplexa konstruktioner som byggnader och farkoster med komponenter gjorda med 3d‑skrivare. – Läs också om 4d‑skrivare och om extrusion (extrudering).

[industriell it] [3d-skrivare] [3d] [ändrad 11 juni 2019]

Shamoon

datavirus som 2012 angrep före­tags­nätverk i olje- och energi­branschen. Det upp­täcktes i augusti 2012, och är också känt som Disttrack. – När Shamoon har tagit sig in på en dator i ett nätverk sprider det sig sedan till alla andra datorer i nätverket. När det är klart raderar viruset den gemen­samma start­sektorn (master boot record) på alla hård­diskar, vilket gör datorerna oanvänd­bara. – I mars 2017 spreds Shamoon igen. – Läs mer i Wikipedia.

[skadeprogram]

direct digital manufacturing

förkortat ddm – framställning av föremål i plast eller metall med 3d-skrivare för praktisk användning. Görs i små serier (eller i enstaka exemplar) där det inte lönar sig att tillverka särskilda verktyg för produktionen. – Om samma teknik används för att ta fram prototyper heter det rapid prototyping eller rapid fab.

rapid prototyping

snabb tillverkning av materiella, tredimensionella modeller och prototyper från ritningar som gjorts i dator (cad). För rapid prototyping används så kallade 3d-skrivare. Det finns många tekniker för rapid prototyping, avsedda för olika material (papper, plast, trä, metall). – När samma teknik används för att ta fram föremål i plast eller metall som är avsedda för praktisk användning talar man om direct digital manufacturing (ddm). – Se också rapid fab.

kapslingsklassning

(IP rating) – klassning av teknisk utrustnings kapsling, alltså skydd mot vatten, damm, större partiklar och stötar. Kallas också för IP‑klassning efter engelska IP rating, där IP står för ingress protection. – Används bland annat om datorutrustning som ska användas i fabriker. En vanlig klassning är IP65, som betyder att utrustningen är dammtät och skyddad mot svagare vattenstrålar från alla håll. IP44 betyder att den tål skvättar av vatten från alla håll och är tät mot större partiklar som sandkorn. Första siffran står för skydd mot damm och annat, andra siffran för skydd mot inträngande vatten. Ju högre siffra desto bättre skydd. – Läs mer på RISE:s webbsidor.

[hårdvara] [industriell it] [testning] [ändrad 22 december 2018]