digital tvilling

(digital twin) – i industriell it: en exakt avbildning av en viss maskin i form av mjukvara. Den materiella maskinen förser sin digitala tvilling med information om sitt tillstånd. Inspektion och felsökning kan då i många fall göras på den digitala tvillingen. På så sätt slipper man stoppa den materiella maskinen, utom när det verkligen behövs. – Den information som överförs från den materiella maskinen till den digitala tvillingen kan gälla allt som är mätbart: varvtal, bränsleförbrukning, temperatur, varvtal, driftstimmar och annat.

[industriell it] [ändrad 28 maj 2019]

cad

  1. – computer assisted (eller aided) design – teknik för att göra rit­ningar och kon­struk­tioner på dator­skärm. Äldre program för cad var ofta två­dimen­sio­nella och efter­liknade tradi­tio­nell teknisk rit­teknik. Numera används tre­dimen­sio­nell visu­ali­se­ring, och cad-rit­ningen kan tas som under­lag för rapid proto­typing, till­­verk­ning med 3d‑skrivare, eller för att direkt styra till­­verk­nings­processen (se cam). – Se också building infor­ma­tion manage­ment. – Läs också om Ivan Sutherland;
  2. – se cybercad.

produktionslogistik

(supply chain management, förkortat SCM) – programsystem organisering av det nätverk av leverantörer, underleverantörer, transporter och lagring (logisitk) som behövs för ett företags verksamhet – produktionslogistikkedjan. Man brukar dela in produktionslogistik i tre huvudkategorier:

  • logistik – hantering av transporter och global handel;
  • produktionsplanering – planering av tillgång och efterfrågan samt försäljning och drift:
  • lagerhantering – hantering av lagerutrymmen, lagerhållning och optimering, samt optimering av leveransnätverket.

[ekonomi] [industriell it] [ändrad 3 augusti 2019]

3d-skrivare

maskin som framställer tredimensionella materiella föremål efter rit­ningar som gjorts i dator (se CAD och physible3d‑ritning). – 3d‑skriv­are kan bland annat arbeta med:

  • – papper som lamineras (limmas ihop av många tunna skikt);
  • – gips i många lager;
  • – trä eller metall som fräses;
  • – eller flytande plast som härdas med laser (se computed axial lithography).

– Metoden att framställa föremål i tomma luften (till skillnad från att gjuta dem med formar) eller i en vätska kallas för fri­form­ning, friformsframställning eller additiv till­verk­ning. – 3d‑skriv­are används för framställning av enstaka modeller, rapid prototyping eller rapid fab, och för framställning av föremål i korta serier, direct digital manufacturing, DDM. Sedan mitten av 2010‑talet finns 3d‑skrivare för hobbybruk att köpa för några tusen kronor. Samtidigt framställs komplexa konstruktioner som byggnader och farkoster med komponenter gjorda med 3d‑skrivare. – Läs också om 4d‑skrivare och om extrusion (extrudering).

[industriell it] [3d-skrivare] [3d] [ändrad 11 juni 2019]

Shamoon

datavirus som 2012 angrep före­tags­nätverk i olje- och energi­branschen. Det upp­täcktes i augusti 2012, och är också känt som Disttrack. – När Shamoon har tagit sig in på en dator i ett nätverk sprider det sig sedan till alla andra datorer i nätverket. När det är klart raderar viruset den gemen­samma start­sektorn (master boot record) på alla hård­diskar, vilket gör datorerna oanvänd­bara. – I mars 2017 spreds Shamoon igen. – Läs mer i Wikipedia.

[skadeprogram]

direct digital manufacturing

förkortat ddm – framställning av föremål i plast eller metall med 3d-skrivare för praktisk användning. Görs i små serier (eller i enstaka exemplar) där det inte lönar sig att tillverka särskilda verktyg för produktionen. – Om samma teknik används för att ta fram prototyper heter det rapid prototyping eller rapid fab.