OpenDoc

Apples projekt på 1990-talet för att skapa ett komponentbaserat system för skapande av dokument (i bred bemärkelse). Det sågs som ett alternativ till Microsofts OLE. Grundtanken var att man i stället för kompletta applikationer, som ordbehandlare, med ett stort antal funktioner skulle använda flera små komponenter. De skulle bara göra en sak vardera (jämför med Unixfilosofin), men vara konstruerade så att de fungerade ihop och var utbytbara. Man skulle till exempel kunna välja mellan stavningskontroll från flera olika utvecklare. Projektet OpenDoc inleddes 1992 och avslutades 1997 utan att ha nått någon större framgång. – Läs mer i Wikipedia.

[applikationer] [avslutat] [programmering] [ändrad 27 september 2018]

SelSus

ett EU-finansierat forskningsprojekt för utveckling av teknik som förutsäger fel på maskiner innan de uppstår, och eventuellt också reparerar felen automatiskt. Projektet pågick 2013—2017. SelSus är kort för self‑sustaining. – Se selsus.eu. Projektet pågick 2013–2017, slutrapport finns på Cordis webbsidor.

[avslutat] [forskningsprojekt] [industriell it] [ändrad 28 mars 2019]

People’s code

The People’s code – amerikanska statens avslutade satsning på att göra de federala myndigheternas datorprogram allmänt tillgängliga med öppen källkod. Ett mål var att 20 procent av federala myndigheters program skulle vara publicerade inom tre år. Projektets sajt, code.gov, öppnades den 3 november 2016, men är inte längre tillgänglig. Programmet avslutades i augusti 2019. – En analys av projektet finns på denna länk.

[avslutad] [myndigheter] [öppen källkod] [ändrad 3 mars 2020]

knowledge interchange format

(KIF) – ett språk för utbyte av kunskap mellan datorprogram. Det ingick på 1990-talet i en satsning på att möjliggöra återanvändning av lagrad kunskap i format som kan behandlas av datorer, oberoende av tillämpningar. KIF skulle kunna användas för kommunikation mellan datorprogram och som mellanled i översättning mellan två olika programspråk. KIF ingick liksom KQML i amerikanska försvarsdepartementets satsning Knowledge sharing effort, KSE (inledd 1990, troligen avslutad 1993). – Arbetet utfördes på Stanford, och beskrivs i denna pdf.

[avslutat] [forskning och experimentell teknik] [informationshantering] [ändrad 19 november 2020]

Cloud accountability project

(A4Cloud) – ett avslutat forsk­nings­projekt med målet att ge med­borgare möjlighet att kontrollera hur deras person­upp­gifter används av företag och organisationer. – Pro­jektet strävade efter att ge medborgare möjlig­het att se till att deras personuppgifter inte användes på otillåtna sätt, inte användes för ändamål som de inte har godkänt och att de inte spreds till obehöriga. Projektet finansierades av EU och inleddes 2012. Det avslutades 2016. Ett delprojekt är Karlstads uni­versi­tets GenomSynlig. – Se denna webbsida.

[avslutat] [forskning] [personlig integritet] [personuppgifter] [ändrad 7 november 2019]

Moonv6

ett avvecklat amerikanskt projekt som praktiskt skulle demonstrera att version 6 (IPv6) av internetprotokollet (IP) fungerar. Det  pågick 2003–2007. – Projektet drev nät baserade på IPv6 och uppmanade internetoperatörer att slussa sin IPv4‑trafik genom IPv6‑nätet. – Moonv6 drevs av amerikanska myndigheter, uni­ver­si­tet och internetoperatörer. – Läs mer på moonv6.com (stängd). – Läs också om 6Net.

[avslutat] [internet] [ändrad 7 april 2017]

WebDAV

Web-based distribution authoring and versioning – en avvecklad arbetsgrupp inom internets tekniska ledningsgrupp IETF för utarbetande av standarder för gemensamt (distribuerat) arbete med dokument på webben. WebDAV är också namnet på ett protokoll som gruppen har fast­ställt – ett tillägg till HTTP-protokollet. Arbetet med WebDAV påbörjades 1996 och arbetsgruppen avslutade sitt arbete 2007. Läs mer på webdav.org (stängd). Läs också om CalDav.

[avslutad] [förkortningar på W] [webben] [ändrad 2 november 2017]

Samurai

ett avslutat EU-projekt för utveckling av ett avancerat system för övervakning med sam­verkande videokameror på allmän plats. (Se avvikelsedetektion.) Projektet pågick 2008–2011. Syftet var att information från många kameror i ett område skulle analyseras tillsammans för att ge en mer tillför­lit­lig bild av eventu­ella hot. Tekniken skulle, uppges det, användas på platser som är särskilt känsliga för sabotage och attentat. Projektet möttes av stor misstänksam­­het. – Samurai står för Suspicious and abnormal behaviour monitoring using a network of cameras & sensors for situation awareness enhance­ment. – Se denna webbplats. – Se också Indect. – Ska inte för­växlas med samuraj.

[avslutat] [förkortningar på S] [övervakning] [ändrad 10 november 2014]

Herdict

ett avslutat projekt för kartläggning av webb­sidor som inte är tillgängliga – oavsett om detta berodde på tekniska fel, censur eller något annat. – Herdict byggde på att många använd­are rappor­te­rade otillgängliga webbsidor med hjälp av ett tilläggs­pro­gram i sina webbläsare. – Namnet: Herdict är en samman­drag­ning av engelska herd och verdict. Det var ett projekt inom OpenNet Initiative, avslutat 2019. – Läs mer på denna webbsida.

[avslutat] [censur] [gräsrotsbaserat] [webbtjänster] [ändrad 25 oktober 2018]