Suitceyes

ett forskningsprojekt för att utveckla ett plagg som kan överföra information till dövblinda. – Resultatet har blivit plagg som västar och klänningar, men också en kontorsstol, som kommunicerar med bäraren (respektive den sittande) genom ett mönster av vibrationer, så kallade haptogram. Projektet Suitceyes inleddes 2018 och avslutades 2021. Det leddes från högskolan i Borås (hb.se). – Se smarttextiles.se/2021….

[avslutat] [forskningsprojekt] [smarta kläder] [tillgängligt] [4 juli 2022]

Secredas

ett EU-finansierat projekt för att höja säkerheten i självkörande bilar. – Ett mål är att göra bilarnas it‑system svårare att manipulera utifrån, ett annat är att komplettera bilarnas styrsystem, som brukar vara baserat på artificiella neuronnät, med ett regelbaserat program för utvärdering av det artificiella neuronnätets bedömningar. Projektet inleddes 2018 och avslutades 2021. – Se secredas.project.eu.

[avslutat] [bilar] [forskningsprojekt] [ändrad 8 maj 2023]

Microsoft alternatives project

(MAlt) – ett avslutat projekt för att ersätta Microsoft-program med likvärdiga program skrivna i öppen källkod. – Projektet drevs av det europeiska kärnforskningsinstitutet CERN, inleddes 2018 och avslutades 2021. Projektet motiverades med att Microsoft avskaffade rabatten på programlicenser för akademiska institutioner, vilket för CERN:s del skulle leda till tiofaldigt högre licenskostnader. – Se CERN:s webbsidor och malt.web.cern.ch.

[avslutat] [fri och öppen källkod] [ändrad 23 november 2022]

OpenDoc

Apples projekt på 1990-talet för att skapa ett komponentbaserat system för skapande av dokument (i bred bemärkelse). Det sågs som ett alternativ till Microsofts OLE. Grundtanken var att man i stället för kompletta applikationer, som ordbehandlare, med ett stort antal funktioner skulle använda flera små komponenter. De skulle bara göra en sak vardera (jämför med Unixfilosofin), men vara konstruerade så att de fungerade ihop och var utbytbara. Man skulle till exempel kunna välja mellan stavningskontroll från flera olika utvecklare. Projektet OpenDoc inleddes 1992 och avslutades 1997 utan att ha nått någon större framgång. – Läs mer i Wikipedia.

[applikationer] [avslutat] [programmering] [ändrad 27 september 2018]

SelSus

ett avslutat EU-finansierat forskningsprojekt för utveckling av teknik som förutsäger fel på maskiner innan de uppstår, och eventuellt också reparerar felen automatiskt. SelSus är kort för self‑sustaining. – Se selsus.eu. Projektet pågick 20132017, slutrapport finns på Cordis webbsidor.

[avslutat] [forskningsprojekt] [industriell it] [ändrad 20 april 2022]

People’s code

The People’s code – amerikanska statens avslutade satsning på att göra de federala myndigheternas datorprogram allmänt tillgängliga med öppen källkod. Ett mål var att 20 procent av federala myndigheters program skulle vara publicerade inom tre år. Projektets sajt, code.gov, öppnades den 3 november 2016, men är inte längre tillgänglig. Programmet avslutades i augusti 2019. – En analys av projektet finns på denna länk.

[amerikanska myndigheter] [avslutad] [öppen källkod] [ändrad 3 mars 2020]

knowledge interchange format

(KIF) – ett språk för utbyte av kunskap mellan datorprogram. Det ingick på 1990-talet i en satsning på att möjliggöra återanvändning av lagrad kunskap i format som kan behandlas av datorer, oberoende av tillämpningar. KIF skulle kunna användas för kommunikation mellan datorprogram och som mellanled i översättning mellan två olika programspråk. KIF ingick liksom KQML i amerikanska försvarsdepartementets satsning Knowledge sharing effort, KSE (inledd 1990, troligen avslutad 1993). – Arbetet utfördes på Stanford, och beskrivs i denna pdf.

[avslutat] [forskning och experimentell teknik] [informationshantering] [ändrad 19 november 2020]

Cloud accountability project

(A4Cloud) – ett avslutat forsk­nings­projekt med målet att ge med­borgare möjlighet att kontrollera hur deras person­upp­gifter används av företag och organisationer. – Pro­jektet strävade efter att ge medborgare möjlig­het att se till att deras personuppgifter inte användes på otillåtna sätt, inte användes för ändamål som de inte har godkänt och att de inte spreds till obehöriga. Projektet finansierades av EU och inleddes 2012. Det avslutades 2016. Ett delprojekt är Karlstads uni­versi­tets GenomSynlig. – Se denna webbsida.

[avslutat] [forskning] [personlig integritet] [personuppgifter] [ändrad 7 november 2019]