ethernet

vanligaste tekniken i lokala nätverk, utvecklad av Bob Metcalfe och andra 1977. Ethernet kan enkelt be­skrivas som trafik­ledningen i ett lokalt nät. Dess upp­gift är att hitta en väg för med­de­landet från av­sändare till mot­tagare utan att två eller flera med­de­landen försöker ta samma väg (kolli­sion). – ”Ether” syftar på etern, alltså radio­vågor. Tekniken är nämligen inspi­re­rad av radio­kommu­nika­tionens sätt att för­hindra att två signaler sänds sam­tidigt på samma våg­längd. En dator som vill sända kollar först ifall nät­verket är ledigt. Om inte så väntar den en slump­mässigt lång stund (milli­sekunder) och för­söker igen. – Ether­net ut­veck­la­des för kabel­nät men används också i tråd­lösa nät. – Den mest kända kon­kur­renten till ethernet, sedan länge över­spelad, var token ring. – I OSI-modellen fungerar ether­net i länk­skiktet och del­vis även på det fysiska skiktet. – Läs mer i Wiki­pedia* (länk).