ethernet

den vanligaste tekniken för att reglera trafiken i lokala nätverk, utvecklad 1977 av Bob Metcalfe med flera. – Ethernet kan enkelt be­skrivas som trafikled­ningen i ett lokalt nät. Dess upp­gift är att hitta en väg för varje meddelande från avsändare till mot­tagare utan att två eller flera meddelanden sam­tid­igt försöker ta samma väg (kolli­sion). (Jämför med biltrafik. Bilförarna bestämmer själva när de ska köra och vart de ska köra. Men de måste rätta sig efter trafikljus och fartbegränsningar, som är trafiklednings­funk­tioner som bland annat hindrar bilarna från att kollidera.) – Ether syftar på etern, alltså på radio­vågor. Tekniken är nämligen inspi­re­rad av radiokommunikationens sätt att för­hindra att två signaler sänds sam­tidigt på samma radiofrekvens. En dator som vill sända kollar först ifall nät­verket är ledigt. Om inte så väntar den en slump­mässigt vald lång stund (räknat i milli­sekunder) och för­söker sedan igen. – Ether­net utvecklades för kabel­nät, men används också i tråd­lösa nät. Den mest kända konkur­renten till ethernet, sedan länge överspelad, var Token ring. – I OSI‑modellen räknas ether­net främst till länklagret, men delvis också till det fysiska lagret. – Läs mer i Wikipedia.

[datakommunikation] [ändrad 17 september 2018]

Dagens ord: 2017-09-05