enterprise content management

(ECM) – dokumenthantering för företag – hantering av textdokument och annan information i företag, myndigheter och andra organisationer. – Branschorganisationen AIIM definierar ECM som ”de tekniker som används för att insamla, hantera, lagra, bevara och leverera material och dokument som gäller organisationens processer”. Dokumenthantering omfattar ofta kontroll av att information inte kommer på avvägar och skydd av upphovsrättsligt skyddat material. Dokumenthantering måste också anpassas till lagarna som, särskilt i USA (se Sarbanes-Oxley), ställer krav på företagen att de inte får förstöra eller manipulera e-post och andra dokument.

[affärssystem] [ändrad 10 maj 2020]

enterprise application software

(ofta förkortat EAS) – företagsövergripande program, företagsprogram – program som löser uppgifter som är gemensamma för ett helt, större företag. Sådana program behandlar information som så snabbt som möjligt bör läggas in i företagets gemensamma databaser, till exempel order och försäljning. Program som varje anställd använder var för sig, till exempel ordbehandlare och kalkylark, räknas däremot inte som företagsövergripande program. Syftet är att företagsledningen ska kunna överblicka och styra verksamheten i hela företaget.

[affärssystem] [ändrad 17 november 2018]

EAI

enterprise application integration – anpassning av nya och äldre program i ett företag till varandra och till företagets verksamhet.

[affärssystem] [förkortningar på E] [ändrad 4 januari 2018]