affärssystem

(enterprise resource planning) – program som hanterar ett företags behov av styr­ning, admi­nistration och analys. – Ide­alet är att ha ett verksamhetsöver­­grip­ande affärs­­system som hanterar all in­for­mation inom företaget som en enda stor data­bas. (Det måste i prak­tiken vara flera databaser, men de ska vara samord­­nade.) De olika ap­pli­ka­tionerna i affärssystemet arbetar då med samma data, och om man behöver ändra information om en anställd, en kund eller en pro­dukt behöver man bara ändra på ett ställe för att änd­ringen ska slå igenom över­allt. Ny in­for­ma­tion ska vara till­gäng­lig för alla (om de har behörighet) över­­allt och med en gång. Affärssystem omfattar applikationer för sådant som redovisning, order, lager, fakturering, personaladministration, kund­hantering och produktionsplanering. Även de en­skilda appli­ka­tionerna kallas ofta, var för sig, för affärs­­system. – Tjänsteorienterad arki­tek­tur (SOA) blev på 00‑talet ett popu­lärt sätt att bygga upp affärssystem, men SOA är en arkitek­tur, inte sys­temet som sådant.

[affärssystem] [ändrad 11 november 2018]