LEO

Arbetsplats i Leo-systemet från 1966.
Arbetsplats i Leo-systemet från 1966.

(Lyons electronic office) – den första dator som användes som affärs­system. Den var i bruk i olika utföranden från 1951 till 1981. – Leo ut­veck­lades för den numera nerlagda britt­iska te­serve­rings­kedjan Lyons för att befria den ad­mi­nis­tra­tiva personalen från re­pe­ti­tivt rutinarbete. Den första versionen av Leo, Leo I, var en vidareutveckling av datorn EDSAC, som ut­veck­lades i Cam­bridge i England och blev färdig 1949. – Företaget LEO Computers har sålts i flera omgångar och ingår numera i Fujitsu. – Se boken A computer called LEO (länk) av Georgina Ferry (georginaferry.com), utgiven 2010. – Se också LEO computers society (länk).

[affärssystem] [historiska datorer] [it-historia] [ändrad 3 maj 2019]

ärendehantering

(administrative process management) – system som underlättar och styr administrativt arbete, från att ärende kommer upp till att beslut fattas och verkställs. – Äldre ärendehanteringssystem var utformade som det löpande bandet och kallades för arbetsflöde (workflow). Samma ärende gick från handläggare till handläggare, var och en med ansvar för ett led i processen. Nyare system är i stället ofta utformade för att en enda handläggare ska kunna ta hand om hela ärendet, eller så mycket som möjligt, med tillgång till all relevant information. De är också utformade för att vem som helst ska kunna ta över ett pågående ärende. – I affärs­system talar man om ärende­hantering (på engelska case manage­ment) när man menar hantering av enskilda ärenden, uppgifter, problem och annat från början till slut. Detta till skillnad från organisationens funktion i stora drag. – I vården används i Sverige den engelska termen case management för de samordnade insatserna för en brukare.

[affärssystem] [ändrad 13 december 2019]

affärssystem

(enterprise resource planning) – program som hanterar ett företags behov av styr­ning, admi­nistration och analys. – Ide­alet är att ha ett verksamhetsöver­­grip­ande affärs­­system som hanterar all in­for­mation inom företaget som en enda stor data­bas. (Det måste i prak­tiken vara flera databaser, men de ska vara samord­­nade.) De olika ap­pli­ka­tionerna i affärssystemet arbetar då med samma data, och om man behöver ändra information om en anställd, en kund eller en pro­dukt behöver man bara ändra på ett ställe för att änd­ringen ska slå igenom över­allt. Ny in­for­ma­tion ska vara till­gäng­lig för alla (om de har behörighet) över­­allt och med en gång. Affärssystem omfattar applikationer för sådant som redovisning, order, lager, fakturering, personaladministration, kund­hantering och produktionsplanering. Även de en­skilda appli­ka­tionerna kallas ofta, var för sig, för affärs­­system. – Tjänsteorienterad arki­tek­tur (SOA) blev på 00‑talet ett popu­lärt sätt att bygga upp affärssystem, men SOA är en arkitek­tur, inte sys­temet som sådant.

[affärssystem] [ändrad 11 november 2018]

Business process execution language

(BPEL) – ett programspråk för beskrivning av verksamhetsprocesser i stora drag. BPEL är till för att beskriva verk­sam­hets­pro­cess­erna så som de ter sig för användarna. Verksamheten beskrivs som ett antal samverkande arbetsflöden. (Se orkestrering.) Detaljerna i processerna programmeras med andra vanliga programspråk. – BPEL är baserat på XML och avsett för web services. Det fullständiga namnet på BPEL är Web services business execution language, WS‑BPEL, men det namnet används sällan. (Ännu tidigare förkortades det BPEL4WS.) – BPEL ersätter det äldre WSFL, och utarbetades i samarbete mellan företag som BEA (senare köpt av Oracle), IBM, Microsoft, Oracle och SAP. – Läs mer på Oasis webbsidor.

[affärssystem] [xml] [ändrad 8 augusti 2017]

Biztalk

Microsofts satsning på ett XML-baserat språk för utbyte av affärs­data över internet. Målet är att data ska be­skrivas på ett en­het­ligt sätt så att de kan över­föras mellan program från olika företag och be­arbetas. – Biztalk Framework är rikt­linjer för hur man bygger system baserade på Biztalk. – Biztalk Server är en Micro­softprodukt som hanterar verk­sam­hets­processer i enlig­het med Biztalk Frame­work. – Se Microsofts webb­sidor (länk).

[affärssystem] [xml] [ändrad 16 april 2018]