kalkylark

program för beräk­ningar, utformat som ett rutnät. Rutorna kallas för celler. I varje cell kan det finnas ett fast tal som an­vända­ren har skrivit in, eller en formel som räknar ut ett tal utifrån värden i andra celler. Det kan också finnas text och logiska opera­tioner. Efter­som detta fungerar i flera led kan an­vända­ren genom att ändra ett enda in­matat värde i ett kalkyl­ark starta en kedje­reak­tion, där många andra värden, som beror på formler, räknas om auto­matiskt. – Det första kalkyl­arket var Visi­Calc† som utvecklades 1978—79 för Apple II†. Kalkyl­arket slog då igenom blixt­snabbt (se killer application), och är sedan länge oum­bär­ligt på kontor. Sedan mitten av 1990‑talet är Micro­soft Excel det domi­ne­rande kalkyl­arket. Tidiga­re ledde Lotus 1‑2‑3†. – På engelska: spreadsheet.

[kalkylark] [ändrad 17 november 2018]