kalkylark

program för beräk­ningar, utformat som ett rutnät. – Rutorna kallas för celler. I varje cell kan det finnas:

  • – ett fast tal som an­vända­ren har skrivit in;
  • – en formel som räknar ut ett tal utifrån värden i andra celler;
  • – det kan också finnas text och logiska opera­tioner.

– Efter­som detta fungerar i flera led kan an­vända­ren genom att ändra ett enda in­matat värde i ett kalkyl­ark starta en kedjereaktion, där många andra värden, som beror på formler, räknas om automatiskt. – Det första kalkylarket var Visi­Calc† som utvecklades 1978—79 för Apple II†. Kalkylarket slog då igenom blixt­snabbt (se killer application), och är sedan länge oum­bär­ligt på kontor. Sedan mitten av 1990‑talet är Microsoft Excel det dominerande kalkylarket. Tidiga­re ledde Lotus 1‑2‑3†. – På engelska: spreadsheet.

[kalkylark] [ändrad 26 maj 2022]