function-as-a-service

(FaaS) – funktion som molntjänst – ett sätt att köra applikationer i en molntjänst utan att som kund beställa den it-infrastruktur som behövs. – Kunden har bara den programkod som hon vill köra. Molntjänstleverantören tillhandahåller den virtuella infrastruktur som behövs när den behövs. – Det behövs fortfarande servrar, nätverksutrustning och säkerhetsutrustning, om än i virtuell form i molnet, men det är inget som kunden installerar eller beställer. Det tillhandahålls automatiskt vid behov av molntjänsten. – Jämför med infrastructure‑as‑a‑service (IaaS), där kunden specificerar vilken infrastruktur hon vill ha.

[as-a-service] [9 september 2021]

IDaaS

identity-as-a-service – identitetshantering som tjänstidentitets- och åtkomsthantering som sköts av ett fristående företag åt det företag som det gäller. Oftast som molntjänst. – IDaaS-företaget har en databas med användarnamn, lösenord och behörigheter samt kundföretagets policy för access, registrering och annat. – Fördelar med IDaaS är dels att kundföretaget slipper avsätta tid och resurser för rutinuppgifter, dels att IDaaS genom att vara en molntjänst fungerar oberoende av användarens plats.

[as-a-service] [förkortningar på I] [identifiering] [17 augusti 2021]

disaster recovery as a service

(DRaaS)katastrofberedskap som tjänst i molnet. – Företag som anlitar en sådan tjänst laddar upp alla verksamhetskritiska program och data till tjänsten. Det gäller alla program och alla data som företaget behöver ha tillgång till för att återställa verksamheten efter ett avbrott, eller för att fortsätta verksamheten i andra lokaler eller med distansarbete (kontinuitetsplanering). Detta är mer omfattande än backup, eftersom även infrastrukturens program behöver sparas. Men samma försiktighet gäller som för backup: det som lagras i en DRaaS måste vara fysiskt och logiskt skilt från källan. Men i en katastrofsituation ska företagets medarbetare kunna sköta sina jobb med kort varsel genom att ansluta sig till DRaaS‑operatören i molnet. (Det är alltså inte meningen att hela systemet ska laddas ner från molnet, utan det ska köras i molnet.)

[as-a-service] [riskhantering] [6 juni 2021]

knowledge-as-a-service

(KaaS)kunskap som tillhandahålls som en tjänst på internet. – Med kunskap menas här systematiskt ordnade mängder av definierade begrepp och deras inbördes relationer. Man talar om kunskapsgrafer (knowledge graphs). Till skillnad från data är kunskap i denna betydelse inte bara värden som kan behandlas och analyseras, utan värden satta i ett begreppsligt sammanhang. Det finns likheter med hur den semantiska webben är upplagd. – Läs också om DIKW.

[as-a-service] [ändrad 8 februari 2021]

network-as-a-service

(NaaS) – nätverk som tjänst – beteckning på tjänster där ett företag hanterar nätverket åt ett annat företag. Detta kan göras på olika sätt, bland annat beroende på om det gäller extern datakommunikation (anslutning till internet), företagets interna långdistanskommunikation eller även lokala nätverk. En teknik som kan användas är virtuella privata nätverk. Molntjänster ingår ofta. Se också SD‑WAN. – Fördelen för kunden är minimala kostnader för nätverksutrustning och bemanning. Det blir löpande driftskostnader i stället för kapitalkostnader. Nätverk som tjänst ger också möjlighet att anpassa kapaciteten till behovet. Tjänsteleverantören kan också utnyttja sina resurser mer effektivt än vad kunderna skulle kunna göra var för sig.

[as-a-service] [nätverk] [31 mars 2020]