moln

    1. – allmänt: tjänst som tillhandahåller datalagring, programkörning och andra it-funktioner genom internet. I synnerhet sådana program och tjänster som tidigare skulle ha körts på användarens egen dator eller i ett lokalt nätverk. (Sådana program kallas på engelska för on-premises soft­ware.) –– Ame­ri­­kan­ska stan­dardi­se­rings­byrån NIST:s definition av molnet finns på denna pdf. –– Se också Cloud OS;
    2. – stort antal sammankopplade servrar som gentemot användarna fungerar som en enhet. Användarna vet att de lagrar sina data ”i molnet”, men de vet inte var i molnet de finns, och behöver inte veta det. Filerna kan flyttas om i molnet utan att det påverkar användarens tillgång till dem. Man kan säga att användaren bara behöver veta resurserns namn, inte dess adress. – Servrarna i ett moln kan vara spridda över ett större område, kanske i flera länder. Moln av servrar används för att sköta internet­baserade program och för att lagra stora data­mängder. Tekniken ger möjlighet att tilldela resurs­krävande program den kapacitet som behövs vid varje tid­punkt. – Pion­­järer för tekniken är Google. Post­order­före­taget Amazon erbjuder kunder att köra sina applika­tioner på Amazons moln. – Cloud computing används som över­gripande term för hyrprogram, griddbaserade system, utility computing, det vill säga system där in­for­ma­tion och program tillhandahålls som tjänster över internet. – Se också cloud­ware (moln­program), computing fabric, öppet moln och Open cloud manifesto. – Se också Microsoft Azure och EC2 samt Docker. – Ordet: Be­näm­ningen moln kommer från tele­kommunikation, där teknikerna i diagram ritade delar av tele­nätet som de inte behövde beskriva i detalj som moln. Det viktiga var att infor­ma­tion som matas in i molnet kommer ut någon annan stans i oför­ändrad form;
    3. – om trådlösa nätverk: surfzon som består av ett stort antal basstationer med över­lappande täck­nings­områden och som täcker ett mycket stort område, till exempel en hel stad;
    4. – se punktmoln;
    5. – se taggmoln;
    6. Ett ordmoln.
     Enkelt ordmoln. Källa: PC för alla.

     – ordmoln (word cloud) –dekorativ framställning av skrivna ord: orden har olika storlekar och färg och kan vara horisontella eller vertikala, och de ligger tätt intill varandra. Ordmoln används ofta för att visa vilka ord som finns i ett dokument eller annan textsamling. Färg och teckenstorlek används för att visa hur vanliga orden är och eventuellt andra egen­skaper. Men ordmoln kan också vara enbart dekorativa. –Se också wordle.

– På engelska: cloud.

[molnet] [ändrad 22 maj 2017]