hot

(threat) – tänkbar men oönskad händelse som skadar verksamheten. Man skiljer mellan avsiktliga hot och oavsiktliga hot; hotbild (threat profile) – ett eller flera hot som anses finnas mot verksamheten; hotanalys (threat assessment, threat analysis) – bedömning av vilka hot som finns mot verksamheten, vilka konsekvenser de skulle få, hur sannolika de är och vilka resurser en eventuell angripare har.