contention

konkurrens om resurser – i programkörning: det att flera processer samtidigt begär tillgång till samma resurs. Detta kan ställa till problem vid programkörning, och därför har alla operativsystem mekanismer för att se till att resurserna fördelas i god ordning. Ordet kan ha motsvarande betydelse när det gäller tillgång till förbindelser i nätverk – se också kollision. – Contention har fler betydelser utanför it. Det kan till exempel betyda påstående, något man hävdar – ”I contend that…” – ”jag hävdar att…, jag vidhåller att…”.

[contention] [programmering] [18 december 2019]

gridlock

stockning – motsvarigheten till trafikstockning i programkörning: datorn slutar att arbeta, eller arbetar mycket långsamt, därför att det är slut på lediga resurser som minnesplatser. Det krävs att någon eller några processer släpper ifrån sig resurser.  – Språkligt: När det gäller biltrafik beskriver termen gridlock i strikt bemärkelse en låsning i trafiken: A står i vägen för B, som står i vägen för C, som står i vägen för D, som står i vägen för A. Ingen av dem kan flytta sig innan någon annan av dem har gjort det. Detta behöver inte bero på att trafiken är tät. Men ordet gridlock används ofta om alla slags trafikstockningar, och inom it har ordet den mindre precisa betydelsen. – Jämför med dödläge (deadlock).

[programmering] [ändrad 18 december 2019]

kollision

  1. – (collision) – i matematik: det att kon­den­saten (hashen) av två olika tal blir identiska. Det följer av lådprincipen: kon­den­sat är tal, och de talen är mindre än de tal som de är kondensat av: alltså måste det finnas fler tal att göra kondensat av (indata) är det finns möjliga kon­den­sat (utdata). Och därför måste åtmin­stone en del tal få samma konden­sat. Resone­manget förut­sätter att man an­vänder samma algoritm för att be­räkna kon­den­saten. Bra algoritmer för beräkning av kondensat bör ge så få kollisioner som möjligt, och de som uppstår bör vara svåra att förutse. Att hitta kollisioner är ett sätt att knäcka it‑skydd som använder kondensat, till exempel elektroniska signaturer. – Se också kolli­sions­resistens;
  2. – i nätverk: när två enheter i nätverket för­söker sända på samma gång. – Se till exempel ethernet samt kollisionsdomän; motsvarande för programkörning, se contention;
  3. – i juridik: när två olika och mot­stri­diga lagar gäller för samma fall. – Se också kollusion.

[juridik] [matematik] [nätverk] [ändrad 18 december 2019]

aktivt dödläge

(livelock) – det att datorn slutar att arbeta därför att två (eller flera) processer ger företräde åt varandra. Det är en variant av dödläge (dead­lock). Båda (alla) pro­cess­erna behöver samma resurs, men väntar på att den andra pro­cessen ska använda resursen först. Alltså som den över­drivna artig­heten ”Gå före du! — Nej, gå före du!”. Aktivt död­läge orsakas ibland av al­go­ritmer som är utvecklade för att förhindra vanligt död­läge. – Aktivt död­läge kan av­brytas av en algoritm som upptäcker tillståndet och slump­­mässigt ger en av proces­serna före­träde. – Läs också om contention, de ätande filo­soferna, gridlock och middle school dance.

[programmering] [ändrad 18 december 2019]

ätande filosoferna

(the dining philosophers) – ett klassiskt datorvetenskapligt problem om tillgång till gemen­­samma resurser: Fem filosofer sitter runt ett mat­bord och ska äta ris. Men det finns bara fem ät­­pinnar, placerade mellan filosoferna. Varje filosof har alltså en ät­pinne till vänster och en till höger, så varje pinne ligger mellan två filosofer. Och för att äta behöver man ju två pinnar, så alla kan inte äta sam­­tidigt. Man får inte ta två pinnar på en gång, utan man måste först ta en, sedan (utan att man behöver släppa den första) den andra. Risken är att alla blir sittande med var sin ät­pinne och väntar. – Utman­ingen är att hitta ett regelsystem som gör att alla med minsta möjliga väntetid får disponera två pinnar så att de kan äta. Problemet formulerades av programme­rings­­experten Edsger Dijkstra (se Wikipedia). – Mer om de ätande filo­­soferna i Wikipedia. – Läs också om aktivt dödläge och contention samt om det spelteoretiska problemet middagsätarens dilemma.

[datorvetenskap] [programmering] [ändrad 18 december 2019]