contention

konkurrens om resurser, tävlan om resurser; huggsexa – i programkörning: det att flera processer samtidigt begär tillgång till samma resurs. Detta kan ställa till problem vid programkörning, och därför har alla operativsystem mekanismer för att se till att resurserna fördelas i god ordning. Ordet kan ha motsvarande betydelse när det gäller tillgång till förbindelser i nätverk – se också kollision. – Contention har fler betydelser utanför it. Det kan till exempel betyda påstående, något man hävdar – ”I contend that…” – ”jag hävdar att…, jag vidhåller att…”.

[contention] [programmering] [18 december 2019]

kollision

  1. – (collision) – i matematik: det att kon­den­saten (hashen) av två olika tal blir identiska. Det följer av lådprincipen: kon­den­sat är tal, och de talen är mindre än de tal som de är kondensat av: alltså måste det finnas fler tal att göra kondensat av (indata) är det finns möjliga kon­den­sat (utdata). Och därför måste åtmin­stone en del tal få samma konden­sat. Resonemanget förutsätter att man an­vänder samma algoritm för att beräkna kon­den­saten. Bra algoritmer för beräkning av kondensat bör ge så få kollisioner som möjligt, och de som uppstår bör vara svåra att förutse. Att hitta kollisioner är ett sätt att knäcka it‑skydd som använder kondensat, till exempel elektroniska signaturer. – Se också kollisionsresistens;
  2. – i nätverk: när två enheter i nätverket för­söker sända på samma gång. – Se till exempel ethernet samt kollisionsdomän; motsvarande för programkörning, se contention;
  3. – i juridik: när två olika och mot­stri­diga lagar gäller för samma fall. – Se också kollusion.

[juridik] [matematik] [nätverk] [ändrad 18 december 2019]

aktivt dödläge

(livelock) – det att datorn slutar att arbeta därför att två (eller flera) processer ger företräde åt varandra. Det är en variant av dödläge (dead­lock). Båda (alla) pro­cess­erna behöver samma resurs, men väntar på att den andra pro­cessen ska använda resursen först. Alltså som den över­drivna artig­heten ”Gå före du! — Nej, gå före du!”. Aktivt död­läge orsakas ibland av al­go­ritmer som är utvecklade för att förhindra vanligt död­läge. – Aktivt död­läge kan av­brytas av en algoritm som upptäcker tillståndet och slump­­mässigt ger en av proces­serna före­träde. – Läs också om contention, de ätande filo­soferna, gridlock och middle school dance.

[programmering] [ändrad 18 december 2019]