kollision

  1. – (collision) – i matematik: det att kon­den­saten (hashen) av två olika tal blir identiska. Det följer av lådprincipen: kon­den­sat är tal, och de talen är mindre än de tal som de är kondensat av: alltså måste det finnas fler tal att göra kondensat av (indata) är det finns möjliga kon­den­sat (utdata). Och därför måste åtmin­stone en del tal få samma konden­sat. Resonemanget förutsätter att man an­vänder samma algoritm för att beräkna kon­den­saten. Bra algoritmer för beräkning av kondensat bör ge så få kollisioner som möjligt, och de som uppstår bör vara svåra att förutse. Att hitta kollisioner är ett sätt att knäcka it‑skydd som använder kondensat, till exempel elektroniska signaturer. – Se också kollisionsresistens;
  2. – i nätverk: när två enheter i nätverket för­söker sända på samma gång. – Se till exempel ethernet samt kollisionsdomän; motsvarande för programkörning, se contention;
  3. – i juridik: när två olika och mot­stri­diga lagar gäller för samma fall. – Se också kollusion.

[juridik] [matematik] [nätverk] [ändrad 18 december 2019]

Dagens ord: 2018-07-11