kondensat

(på engelska hash, på svenska ofta hash eller hashvärde) –– ett mindre tal som representerar ett större tal eller en data­­mängd. – Konden­sat an­vänds i it‑säker­­het för att visa att information inte har för­ändrats. De an­vänds bland annat för att skapa elektroniska signaturer. En elektronisk signatur är ett kon­den­sat av ett mejl. Den består av några rader med till synes slump­­vis blandade tecken som följer med mejlet. De tecknen har räknats fram genom mate­ma­tisk be­­arbetning av inne­­hållet i mejlet. För att kon­trol­lera att mejlet inte har ändrats på väg från av­­sändare till mot­­ta­gare kan mot­­ta­garen upp­­repa den mate­ma­tiska be­arbet­ningen. Om det ger ett kon­den­sat som är exakt lika­dant som det som följde med mejlet är mejlet oför­ändrat. – Det finns flera al­go­ritmer för att fram­­ställa kondensat. Ett generellt krav är att pro­ce­duren inte får vara om­vänd­bar, det vill säga att man inte ska kunna re­konstruera data­mängden med ledning av kon­den­satet. – Efter­som kon­den­satet är kortare än det tal eller den data­mängd som det re­pre­sen­terar (se låd­prin­cipen) är det ound­vik­ligt att olika tal eller data­mängder ibland får samma kon­den­sat –– se kolli­sion. Låg sanno­lik­het för kolli­sion kallas för kolli­sions­resistens. – Kon­den­sat kallas på engelska för hash (=’pytti­­panna’), hash value eller digest.

[it-säkerhet] [matematik] [ändrad 5 april 2017]