kollisionsresistens

om matematik och kryptering: låg sanno­lik­het för att två olika tal får samma kondensat (hash) med en given algoritm. (Se kollision.) – Kollisionsresistens har betydelse för säkerheten i elek­tro­niska signaturer, som matematiskt sett är kondensat. Att åt­min­stone några tal av ett tillräckligt stort antal får samma kon­den­sat är ound­vik­ligt, oav­sett vilken algo­ritm man använder. Det framgår av den så kallade lådprincipen. Det bästa man kan åstadkomma är därför en algo­ritm för kondensat som gör det så svårt som möjligt för en angri­pare att hitta kollisioner. En angripare som hittar en kollision skulle i princip kunna kopiera en elektronisk signatur och sätta den på ett annat meddelande än det äkta (se födelsedagsattack). – En algoritm som ger resultat som ligger nära den mate­ma­tiskt lägsta sannolikheten för kollision kallas för kollisionsresistent. För att illustrera med lådprin­cipen: kondensaten (utdata) bör för­delas så jämnt som möjligt mellan ”lådorna” (matematiskt tänkbara kondensat): det bör inte finnas många tal i vissa ”lådor” sam­tidigt som det är tomt eller glest i andra ”lådor”. En mer matema­tisk beskriv­ning finns i Wikipedia. – Stav­ning: Obser­vera att det ska vara resis­tens med e, inte resis­tans. Det första ordet betyder motståndskraft, det andra be­tyder elektriskt motstånd. – På engelska: collision resistance (stavning med a).

[elektroniska signaturer] [matematik] [ändrad 22 februari 2021]

Dagens ord: 2017-09-11