kollisionsresistens

(collision resistance) – om matematik och kryptering: låg sanno­lik­het för att två olika tal får samma kondensat (hash) med en given al­go­ritm. (Se kollision.) Detta har be­ty­delse för säker­heten i elek­tro­niska signaturer, som matematiskt sett är kondensat. Att åt­min­stone några tal av ett till­räck­ligt stort antal får samma kon­den­sat är ound­vik­ligt, oav­sett vilken al­go­ritm man an­vänder. Det framgår av den så kallade låd­prin­cipen. Det bästa man kan åstad­komma är därför en al­go­ritm för kon­den­sat som gör det så svårt som möjligt för en an­gri­pare att hitta kolli­sioner. En angripare som hittar en kollision skulle i princip kunna kopiera en elektronisk signatur och sätta den på ett annat meddelande än det äkta (se födelsedagsattack). – En algoritm som ger resultat som ligger nära den mate­ma­tiskt lägsta sannolikheten för kollision kallas för kolli­sions­resistent. För att illus­trera med lådprin­cipen: kondensaten (utdata) bör för­delas så jämnt som möjligt mellan ”lådorna” (matematiskt tänkbara kondensat): det bör inte finnas många tal i vissa ”lådor” sam­tidigt som det är tomt eller glest i andra ”lådor”. En mer matema­tisk be­skriv­ning finns i Wikipedia. – Stav­ning: Obser­vera att det ska vara re­sis­tens med e, inte resis­tans. Det första ordet be­tyder motståndskraft, det andra be­tyder elektriskt mot­stånd.

[kryptering] [matematik] [ändrad 17 september 2018]

Dagens ord: 2017-09-11