offshore

  1. – allmänt: utomlands, utrikes, som substantiv offshoring (utflyttning). Det heter off­shore på engelska eftersom Stor­britan­nien är ett örike och USA kommu­nika­tions­mässigt nästan är en ö. – Off­shore pro­gram­ming – pro­gram­me­ring i utlandet (i synnerhet i låg­löne­länder), jämför med near­shoring; off­shore out­sourcing – flytt av jobb utom­lands, alltså när ett företag ersätter pro­duk­tion i egna fabriker i hem­landet med utkontrak­te­rad pro­duk­tion i låg­löne­länder. – Off­shoredmy job was off­shored – ”mitt jobb flyttades till ett låg­löne­land” (och jag blev uppsagd), se också banga­lored;
  2. – offshore banking – syftar på bank­paradis, skatte­paradis – bank­verk­sam­het i länder med hög sekre­tess och låga eller obe­fint­liga skatter (men det måste inte vara på en ö, Liech­ten­stein går också bra);
  3. – offshore technology – på svenska havs­teknik – teknik för olje­borr­ning och andra verk­sam­heter till havs.

[företag] [språktips] [ändrad 4 maj 2017]