business process outsourcing

(BPO) – utkontraktering av affärs­funktioner – det inne­bär att ett före­tag betalar ett annat före­tag för att det ska sköta vissa delar av verk­sam­heten, till exempel fakturering, löne­hantering eller fastig­hets­för­valtning. BPO handlar inte om ut­kontraktering av it, utan av affärs­verk­sam­het.

[företag och ekonomi] [ändrad 22 februari 2018]