Rakel

ett svenskt system för radiokommunikation för polis, brandkår och ambulans samt andra blåljusmyndigheter. Infördes under åren 2006–2010. Det bygger på den europeiska standarden Tetra. Rakel använder digital teknik och krypterar all kommunikation. – Rakel har kritiserats för dåligt ljud, låg tillför­litlig­het och höga kostnader. – Rakel står för Radio­kommuni­ka­tion för effektiv ledning. – Se msb.se/rakel och dessa introduktionsvideor (länkarna brukar fungera, trots överstrykningar). – IDG:s artiklar om Rakel: länk.

[elektronisk kommunikation] [förkortningar på R] [samhällsskydd] [ändrad 23 september 2019]

ROM

  1. – read-only memory – minne med innehåll som inte kan ändras. Datorn kan alltså bara läsa inne­hållet, inte skriva dit något nytt. Ett ROM är icke‑flyktigt och behåller alltså lagrad information även när strömmen stängs av. Benämningen ROM används främst om sådana minnen som finns i datorer för att lagra data och instruktioner som är nödvändiga för datorns funk­tion (se bootstrap), men också om optiska diskar som DVD‑ROM. – Det finns nyare typer av ROM som kan ändras, men bara med speciella förfaranden. – Jämför med RAM (random access memory);
  2. – tillägg till beteckning på optiska diskar: CD‑ROM och DVD‑ROM står för brännbara (inspelningsbara) optiska diskar, medan BD‑ROM däremot står för en Blu‑ray disc med förinspelat innehåll som inte kan ändras;
  3. – i överförd bemärkelse: ROM image, ofta bara ROM – kopia av ett spel, program eller operativsystem, avsett för installation. Denna användning av förkortningen ROM uppstod i datorspelsvärlden på den tiden när spelen ofta var lagrade i spelkonsolens ROM. För att man skulle kunna kopiera spelen utvecklades metoder för att dumpa innehållet i ett ROM. Med tiden har man börjat använda ROM om kopior av program som aldrig har fun­nits i ett ROM. Kopiorna kan ha laddats ner från nätet eller från en optisk disk. Speciellt vanligt är att förkortningen ROM används om alternativa ut­för­an­den av Android, till exempel OmniROM.

[förkortningar på R] [jargong] [minnen] [optiska diskar] [ändrad 14 oktober 2019]

RIAA

  1. Recording industry association of America – den amerikanska musikbranschens intresse­organisation när det gäller upp­hovs­rätt. RIAA har fastställt definitioner av typer av brott mot upphovsrätten: klicka här;
  2. – standard för gravering av vinyl­skivor, fast­ställd av RIAA (se ovan). RIAA‑standarden anger bland annat att bas­toner ska för­svagas när de graveras på vinyl­skivor – annars skulle bas­tonerna ta för stor plats på skivan. När man spelar upp musiken måste man kom­pensera för detta. Anslutningen för skiv­spelare på äldre för­stärkare har därför ett RIAA‑steg som (bland annat) för­stärker bas­tonerna. Många nyare förstärkare saknar RIAA‑steg, och därför har många nyare skiv­spelare för vinyl ett inbyggt RIAA‑steg. Det finns också separata RIAA‑steg att köpa.

[förkortningar på R] [ljudinspelningar] [organisationer] [upphovsrätt] [ändrad 12 maj 2017]

RIPE

Reseaux IP Européens – ett forum för organisationer med intresse för IP‑baserade lång­distans­nät­verk. (Reseaux är franska för nätverk.)RIPE NCC är ett av de internationella center (regional internet registries) som bland annat fördelar IP‑adresser. – Läs mer på ripe.net.

[förkortningar på R] [internet] [organisationer] [ändrad 29 november 2019]

RMA

förkortning för return merchandise authorization – över­ens­kommelse om att en fel­aktig eller skadad vara ska returneras. Köparen kontaktar säljaren eller leve­ran­tören, som till­delar den fel­aktiga varan ett RMA‑nummer som ska bi­fogas varan när den returneras. Exakt hur det går till varierar: det kan vara köparen eller åter­för­säljaren som returnerar varan, och köparen kan få pengarna till­baka, en ny felfri vara eller samma vara i retur efter re­pa­ra­tion. – Benämningen RMA‑nummer används även i Sverige.

[ekonomi] [förkortningar på R]

RMON

remote network monitoring – standard för insamling och samman­ställ­ning av den information som nätverksadministratören behöver för att sköta ett distribuerat nät, alltså ett datornät där användarna sitter i olika lokaler. De flesta nyare nät är anpassade för RMON. – Det ursprungliga RMON har följts av RMON2 och SMON. – Mer i Wiki­pedia.

[förkortningar på R] [nätverk] [ändrad 17 januari 2018]

ROSI

förkortning för return on security investment – avkastning på säkerhetsinvestering. Be­räkning av ifall en investering i it-säker­het betalar sig. Man ställer kostnaden för säker­hets­investeringen (till exempel ett virusskydd) och investeringens effektivitet mot den beräknade kostnaden för motsvarande säkerhetsincident och sanno­lik­heten för att en sådan incident inträffar – se risk. – Uttrycket anknyter till ROI – return on investment – avkastning på investering.

[företag och ekonomi] [förkortningar på R] [it-säkerhet] [ändrad 14 februari 2020]