driftsättning

process där man gör utplacerad funktionsduglig utrustning klar att sättas i drift. – Att driftsätta är alltså sådant som att koppla in alla sladdar, göra inställningar och att förse utrustning med förbrukningsmaterial. Det kan göras med nyanskaffad utrustning eller med befintlig utrustning efter ett avbrott. – På engelska: placing in service, commissioning, deployment.

[drift] [14 juni 2019]

Meltdown

  1. – en sårbarhet som finns i processorer från Intel och ARM. Den blev känd i januari 2018, samtidigt som Spectre, och bedöms som potentiellt mycket allvarlig. Sårbarheten ger en angripare möjlighet att kringgå hårdvarans säkerhetssystem och komma åt information som annars skulle vara skyddad mot obehörig avläsning. Eventuellt har felet funnits i Intelprocessorer sedan 1995. Sårbarheten kan drabba datorer med operativsystemen macOS, iOS och Windows samt dessutom många utföranden av Linux. Det uppges dock att det, när Meltdown upptäcktes, inte fanns några kända fall där angripare faktiskt hade utnyttjat sårbarheten. De berörda företagen har tagit fram kod som blockerar Meltdown, men den koden uppges försämra datorernas prestanda med 5—30 procent. – Se meltdownattack.com och en rapport från Googles Project Zero samt artiklar i TechWorld;
  2. – se härdsmälta.

[drift] [processorer] [sårbarheter] [ändrad 12 januari 2018]

processbild

  1. process image – en exakt avbild av en process tillstånd vid ett visst ögonblick. (Varje program som körs i en dator består av en eller flera processer.) Processbilder skapas vid multikörning varje gång operativsystemet lämnar en process för att köra en annan. Det är nödvändigt för att operativsystemet ska kunna komma tillbaka till processen och fortsätta där den slutade. – Ordet används ibland också om den körbara form av ett program som läses in i minnet när programmet laddas. – Jämför med ögon­blicks­bild (snapshot);
  2. – diagram som åskådliggör en process, processdiagram. Kallas på engelska process chart, process flowchart, process image.

[drift] [programmering] [ändrad 14 januari 2020]

logging-as-a-service

förkortat LaaS – centraliserat system för insamling av loggfiler från it‑system. Loggfilerna kan komma från persondatorer, mobiltelefoner, servrar, nätverksutrustning eller program. De insamlade loggarna vidarebefordras till program som har till uppgift att övervaka driften och upptäcka avvikelser som tyder på tekniska fel, brott mot it‑policyn eller försök till dataintrång. Loggarna konverteras vid behov före överföringen till ett lämpligt format.

[drift] [it-säkerhet] [ord på as-a-service] [ändrad 15 oktober 2019]

avbrottsbegäran

instruktion till processor att en pågående bearbetning ska avbrytas och ett så kallat avbrott (interrupt) exekveras. Det är datorns hårdvara eller ansluten ut­rust­ning som begär avbrottet. Det brukar gälla något enkelt och kort­var­igt, som att ta emot tangenttryckningar eller att kolla vad klockan är. När avbrottet har verkställts återgår processorn till det som den gjorde före avbrottet. – På engelska: interrupt request, förkortat irq.

provdrift

(pilot test, pilot operation, trial operation) – användning av ett tekniskt system i praktisk drift, men vanligtvis i begränsad omfattning, i syfte att se hur bra det fungerar. Man har alltså inte bestämt sig för att använda systemet i full skala, i varje fall inte i befintligt skick. – Talar man i stället om provkörning (trial run) brukar man mena en relativt kortvarig testning, vanligtvis inte i driftsmiljö.

remote monitoring and management

(RMM)övervakning och administration på distans [av it‑system]. Det förutsätter att man installerar program på datorer och servrar för att samla in information om händelser i driften. Informationen skickas till tjänsteleverantören för RMM. Leverantören kan åtgärda de flesta problem på distans med hjälp av de förinstallerade programmen.

[drift] [driftsäkerhet] [ändrad 28 januari 2018]

cutover

omläggning, [snabb, direkt] övergång, ofta: övergång eller migrering under drift – inom it: byte från en applikation eller annat system till ett annat. Ordet används i synnerhet om snabb eller direkt övergång. – Ordet cutover används också om en drastisk förändring av ett företags verksamhet.