transmedia

om information, spel, underhållning som förmedlas genom flera medier. – Samma berättelse och samma figurer kan förekomma i en film, ett datorspel, en bok och som leksaker eller samlarföremål. – Engelska transmedia används i denna betydelse oftast som adjektiv och kan översättas med transmedial. (Se också crossmedia.) För transmedia storytelling, se transmedialt berättande. – Ordet transmedia myntades 1991 av den amerikanska professorn Marsha Kinder (marshakinder.com) i boken Playing with power in movies, television, and video games (länk).

[konst och litteratur] [publicering] [spel] [ändrad 10 augusti 2021]

in character

ic – i rollspel på internet: i rollen – man talar som den figur man före­ställer. Alterna­tivet är ooc (out of character).

levande rollspel

(live action role-playing game, förkortat LARP) – teaterliknande rollspel där deltag­arna klär sig och agerar som sina roll­figurer, men där hand­lingen till stor del är improvi­serad. Levande rollspel framförs vanligt­vis inte för publik. Kallas ofta för lajv, av live, och att vara med kallas för att lajva. Deltag­arna kallas för lajvare. På engelska talar man om larping. – Po­pu­lar­i­teten för levande rollspel de senaste decen­ni­erna beror troligen på in­spi­ra­­tion från rollspelen på internet, se till exempel MMORPG, men liknande spel och lekar har naturligt­vis existerat länge. – Levande rollspel är en typ av levande spel.

[spel] [ändrad 30 juni 2017]

MMOG

Massive multiplayer online game – datorspel som tusen­tals personer via internet samtidigt kan spela med varandra i en gemensam, beständig virtuell värld. – Om spelet påminner om rollspel talar man om massive multiplayer online role-playing game, MMORPG.

[förkortningar på M] [spel] [ändrad 12 juli 2017]

MMORPG

massive multiplayer online role-playing game – dator­spel som har formen av ett rollspel, och som har många deltagare som spelar mot varandra genom internet.

[förkortningar på M] [spel] [ändrad 30 juni 2017]

multi-user dungeon

(MUD) – virtuell värld på nätet för rollspel eller andra aktivi­teter med många deltag­are. – En MUD är tradition­ellt textbaserad. Miljön beskrivs alltså i ord, och all inter­aktion mellan deltag­arna sker med skrivna meddelanden. Ordet dungeon – fängelse­håla i benämningen kommer troligen från roll­spelet Dragons and dungeons. – MUD är en föregångare till MUSH (multi‑user shared hallucinations) och de grafiska MMORPG.

[spel] [ändrad 8 november 2018]

MUSH

multi-user shared hallucination, alternativt: …hack, …holodeck eller …habitattextbas­erat socialt forum där många använd­are samtidigt agerar i en fiktiv värld. Alltså ett slags rollspel på nätet. Till skillnad från i liknande spel (se MMORPG) har deltag­arna i en MUSH möjlig­het att ändra och lägga till saker i den gemen­samma miljön. – Läs mer i Wikipedia.

[förkortningar på M] [spel] [ändrad 8 november 2018]

simming

  1. – allmänt: kort för simulating – simulering;
  2. – deltagande i textbaserat rollspel på internet. Spel kallas för sim och en deltagare kallas för simmer. Simming kallas också för online role-playing. – Se Role Play Wiki (länk);
  3. – att spela Flight Simulator, Sim City eller annat datorspel med sim i namnet;
  4. – i datorgrafik: avbildning av naturliga fenomen som vind och vågor på ett natur­troget sätt.

[datoranimering] [spel] [språktips] [ändrad 17 september 2019]

rollspel

(role-playing game, RPG) – spel där deltagarna föreställer olika figurer och improvi­serar en handling efter givna förutsättningar och regler. – Roll­spel kan vara sällskapsspel som spelas runt ett bord, men det finns också rollspel som spelas på internet, tidigare även på andra datornät. De äldsta rollspelen på datorer var textbaserade, det vill säga att all information kom som text – det fanns inga bilder eller animeringar. Senare datorbaserade rollspel är grafiska, och skillnaden mellan internetbaserade datorspel för flera deltagare och rollspel i traditionell bemärkelse är inte alltid så stor. Ett renodlat rollspel är dock ingen tävling där man kan vinna eller förlora. – Levande rollspel framförs med kostymer och rekvisita som improviserad teater. Om det viktigaste är dräkterna talar man om cosplay.

[spel] [ändrad 6 januari 2021]