virtuell

  1. – beteckning på något som inte realiseras i sin vanliga materiella form, utan som en funktion hos något annat – inom it ett datorprogram. Det virtuella är likt något materiellt till utseende, beteende och verkan, men icke‑materiellt eller flyktigt. – Det som kallas för virtuellt är likt en förebild, men det ska också vara dynamiskt, så att man kan använda det och påverka det. – I it används ordet virtuell om bilder, ljud och andra sinnes­intryck som genereras av en dator, men som ger intryck av att komma från en materiell yttervärld, och som i större eller mindre utsträckning kan påverkas direkt av betraktaren. Man talar om virtuell i motsats till fysisk eller materiell. (Se också virtuell verklighet.) – Virtualisering innebär att datorbaserade resurser hanteras utan direkt koppling till den fysiska data- och programlagringen. – Ordet virtuell används också om bilder och projektioner som ersätter materiella anordningar. Virtuella tangentbord är bilder av ett tangent­bord på en bildskärm eller projicerade på en yta, men det går att skriva med dem. – Se också virtuell maskin och virtuellt minne;
  2. – något som liknar något i den yttre verkligheten, men som bara finns i datorspel eller i virtuella världar och bara kan användas där;
  3. – ordet används i liknande betydelse inom fysiken, till exempel virtuell bild.

– Ordet: Virtuell kommer av latinets virtus – dygd, handlingskraft. Det som är virtuellt har samma handlingskraft som förebilden. Engelska virtually kan ibland över­sättas med ”praktiskt taget”: ”they’re virtually identical” – ”de är praktiskt taget likadana”. (Den betydelsen kan leda till dubbeltydiga tolkningar: i filmen Brazil från 1985 säger någon ”its a virtual key­board” och menar då att det är verkligen ett tangent­bord.)

[språktips] [virtuellt] [ändrad 24 februari 2021]

Dagens ord: 2012-12-22